Perehdytyskokonaisuuden malli tukee perehdytyksen suunnittelua ja toteutusta. Muokkasimme kaikille yhteisen yleisperehdytyksen verkkokurssiksi.

Perehdytys on HUSissa jokapäiväistä. Hyvä perehdytys tukee onnistunutta rekrytointia ja jatkaa hyvän työntekijäkokemuksen rakentumista sekä uuden työntekijän sitoutumista tehtävään ja organisaatioon. Toteutimme Laadukas perehdytysprosessi –projektin vuonna 2020, jonka tarkoituksena oli yhtenäisen ja systemaattisen perehdytyskokonaisuuden suunnittelu. Keväällä 2021 valmistui perehdytyskokonaisuuden malli tukemaan perehdytyksen suunnittelua ja toteutusta. 

Perehdytysmalli luo rungon ja auttaa ymmärtämään perehdytykseen liittyvää laajaa kokonaisuutta. Lisäksi tuotimme sisältöä ja työkaluja perehdytyksen tueksi esihenkilöille ja perehdyttäjille. Uusi sähköiselle alustalle luotu Tervetuloa HUSiin –kurssi aloittaa perehdytyskokonaisuuden. Siinä uudet työntekijät toivotetaan tervetulleiksi ja he pääsevät tutustumaan HUSin organisaatioon jo ennen ensimmäistä työpäiväänsä.

Kaikille yhteinen yleisperehdytys

Laadukas perehdytysprosessi -projektin tuloksista nousi esiin tarve yhteiselle yleisperehdytykselle, johon keskeiset kaikille perehdytettävät asiat on koottu. Tuotimme yleisperehdytyksen verkkokurssin, joka toimii perehdytyksen tukena ajasta ja paikasta riippumatta. Yleisperehdytys on suunnattu kaikille huslaisille. 

Yleisperehdytyksen verkkokurssi johdattaa työntekijää työsuhteen aloituksesta lähtien ja toimii perehdyttämisen yhtenä työkaluna esihenkilölle ja perehdyttäjälle. Kurssin jälkeen perehdytys jatkuu ammattiryhmä ja/tai yksikkökohtaisella perehdytyksellä.

Yleisperehdytyksen verkkokurssi muodostuu palvelussuhdeasioista, työhyvinvoinnin ja työsuojelun sekä osaamisen kehittämisen ja viestinnän teemakokonaisuuksista. Kurssi jakaantuu ajallisesti kolmeen osioon, joista ensimmäinen suoritetaan ensimmäisen työviikon aikana, toinen ensimmäisen kuukauden aikana ja kolmas osio toisen kuukauden aikana. Kurssilla pääse antamaan myös palautetta kokemuksesta tulla meille uutena työntekijänä. 

Verkkokurssin lisäksi päivitimme intrassa olevat perehdytyksen omat sivut, joissa on kootusti tietoa sekä perehtyjälle että perehdyttäjälle. Sivustolta löytyy tietoa myös muista perehdytyksen poluista ja materiaaleista, joita meillä on perehdytykseen liittyen. 

Perehdytykselle yhteinen foorumi

Laadukkaan perehdytyksen tueksi tarvitsemme yhteisen foorumin ja sen vuoksi perustimme syksyllä yhteisen perehdytyksen ohjausryhmän. Ryhmä kokoaa yhteen kaiken tiedon HUSissa tapahtuvasta perehdytyksen kehittämisestä, parhaista käytänteistä ja perehdytykseen liittyvistä tarpeista. Ohjausryhmän tarkoituksena on koordinoida perehdytyksen kokonaisuutta koko HUSin alueella kaikki ammattiryhmät ja yksiköt huomioiden. 

Ryhmän jäseneksi kutsuimme edustajat henkilöstöstä, jokaiselta tulosalueelta, tulosyksiköstä sekä sairaanhoitoalueelta. Tavoitteena on, että laadukkaalla perehdytyksellä pystymme nyt ja tulevaisuudessa kilpailemaan hyvistä työntekijöistä ja sitouttamaan heidät organisaatioon.