Potilashoitoon liittyvät kertomukset ja raportit

Vuonna 2021 toimintaamme vaikutti edelleen voimakkaasti koronavirusepidemia. Vuoden 2021 palveluidemme kysyntä toipui edellisen vuoden alenemasta, mutta vuoden 2019 tasoa ei saavutettu.

Vuonna 2021 hoidimme yhteensä 668 939 potilasta erikoissairaanhoidossa ja yhteispäivystyksissä. Erikoissairaanhoidossa omana toimintana ja ostopalveluina hoidimme yhteensä 588 067 eri potilasta. Erikoissairaanhoidon potilaiden määrä väheni 3,9 prosenttia edellisestä vuodesta. 

Jäsenkuntiemme asukkaista yhteensä 545 493 käytti erikoissairaanhoidon palvelujamme. Määrä väheni 25 968 henkilöllä edellisestä vuodesta. Määrän väheneminen johtui pääosin vuoden 2020 tilastoinnista, jossa oli mukana koronavirusepidemian alussa erikoissairaanhoidon käynteinä kirjatut drive-in-testauksen käynnit. Jäsenkuntien asukkaista noin 32 prosenttia käytti vuoden 2021 aikana erikoissairaanhoidon palvelujamme. 

Sairaansijoja ja hoitopaikkoja sairaaloissamme on yhteensä noin 3 000. 

Lähetteiden ja päivystyskäyntien määrät kasvoivat

Perusterveydenhuollon resurssien kohdentaminen koronavirusepidemian torjuntaan ja hoitoon aiheuttivat edelleen pullonkauloja lähettävien tahojen toimintaan. 

Meille saapui vuonna 2021 noin 335 000 elektiivistä eli ennalta suunniteltua lähetettä. Niiden määrä nousi vuoteen 2020 verrattuna 6,2 prosenttia. Arkipäivää kohden meille saapui keskimäärin 1 324 elektiivistä lähetettä. Vuonna 2020 vastaava luku oli 1 246 lähetettä. 

Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien määrä, 265 861 kappaletta, kasvoi 1,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2021 erikoissairaanhoidon päivystyskäyntejä toteutui sairaaloissamme keskimäärin 728 käyntiä päivässä. 

Sairaanhoidollisen palvelutuotannon vertailukelpoinen volyymi alitti talousarvion 3,6 prosentilla ja kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 3,7 prosenttia.

Leikkausten kokonaismäärä, 86 772 kappaletta, oli 10,5 prosenttia suurempi kuin vuonna 2020. Elektiivisten leikkausten määrä, 65 214 kappaletta, kasvoi 16 prosenttia. Päivystyksellisiä leikkauksia, 21 523 kappaletta, tehtiin neljä prosenttia vähemmän. Pandemian vuoksi lyhytaikaista tehohoitoa vaativaa elektiivistä leikkaustoimintaa jouduttiin rajoittamaan tehohoidon kuormituksen mukaan eikä vuoden 2019 tasoa saavutettu.

HUSin jäsenkuntia laskutimme vuoden 2021 aikana koronaviruspotilaiden hoitojaksoista 31,6 miljoonaa euroa. Hoitojaksoihin sisältyi 12 758 osastohoitopäivää ja 3 788 tehohoitopäivää. Koronavirukseen liittyvät päivystykselliset käynnit maksoivat jäsenkunnille 2 miljoonaa euroa ja koronavirustestaus ja -analytiikka yhteensä 234 miljoonaa euroa.

Potilashoitoon liittyvät kertomukset ja raportit