Laadunparannuksessa keskityimme vuonna 2021 laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman toimeenpanoon sekä kaikki ammattiryhmät käsittävän kansainvälisen laatujärjestelmän, JCI-akkreditaation, hankkimiseen.

Tavoitteenamme oli aloittaa akkreditointitarkastukset kuudessa ensimmäisessä tulosyksikössä, mutta syksyllä selvisi, ettei ennen tarkastuskäyntejä vaadittavaa kolmen vuoden sopimusta JCI:n kanssa voida allekirjoittaa muun muassa SOTE-uudistuksen vaatiman organisaatiomuutoksen vuoksi. 

Vuoden 2021 aikana pääsimme aloittamaan kuuden ensimmäisen tulosyksikön lisäksi kaikkien muiden kliinisten tulosyksiköiden laatujärjestelmähankintaan tähtäävää työtä. JCI-työn suvantovaiheen vuoksi perustimme marraskuussa laatuylilääkärin johdolla toimivan Laatujärjestelmän valinta -työryhmän. Sen on tarkoitus arvioida, mikä laatujärjestelmä nykytietämyksen valossa olisi HUSille paras.

Tavoitteena avata osia ohjepankista perusterveydenhuollon käyttöön

Ohjepankkihankkeessa painopisteenämme oli hoito- ja potilasohjeiden siirtäminen ohjepankkiin.  Olemme tehneet yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa selvitystä mahdollisuudesta avata sopivia HUSin ohjeita ohjepankissa näkyväksi perusterveydenhuollolle. 

Kansainvälinen laatuyhteistyö New Yorkin Mount Sinai -sairaalan kanssa jatkui. Kehitämme laatua myös hoitotyön laatuun keskittyvällä magneettisairaalahankkeella sekä muutamilla tukipalveluilla käytössä olevilla sertifioinneilla ja akkreditoinneilla. 

Myös potilailla mahdollisuus tehdä vaaratapahtumailmoituksia

Potilasturvallisuuden kehittämisessä olennaisena osana toimii HaiPro-vaaratapahtumailmoitusjärjestelmä. Se on tällä hetkellä paras tapa saada tietoa yksiköiden toiminnasta ja poikii vuosittain runsaasti kehittämistoimenpiteitä. Toukokuussa avasimme myös potilaalle mahdollisuuden tehdä vaaratapahtumailmoituksia. 

Digitalisaatiohankkeet lisäävät asiakaslähtöisyyttä ja vakiointia, jotka ovat laadun kehittämisen olennaisia elementtejä. Uuden Apotti-potilastietojärjestelmän vaiheittainen käyttöönotto vaikutti laatutyöhön raportoinnin ja standardoinnin sekä potilasturvallisuuden seurannan kautta.

Havainnointikierroksilla löytyy uusia tapoja parantaa laatua

Teemme laadunparannustyötä myös JCI:n ohjeiden mukaisten havainnointikiertojen avulla. Kiertoja tekemään olemme kouluttaneet huslaisia havainnoijia, jotka tekevät yksiköissä arviointikierroksia ja pyrkivät löytämään yksikön henkilöstön kanssa laadunparannustapoja. 

Terveydenhuoltolaki vaatii, että terveydenhuollon organisaatiossa on oltava suunnitelma laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Julkisessa terveydenhuollossa laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma (LAAPO) on toiminut samalla organisaation omavalvontasuunnitelmana. Potilasturvallisuus on yksi laadun osa-alue, mutta tärkeytensä vuoksi se on haluttu pitää osana otsikkoa eli HUSin laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelmaa. 

LAAPO-suunnitelma käsitellään LAAPO-johtoryhmässä sekä HUSin johtoryhmässä ennen kuin HUSin hallitus hyväksyy sen.