Ansvarsfulla arbetssätt, hållbar upphandling och hela personalens gemensamma gärningar för att skapa ett ökat välbefinnande är våra huvudteman för ansvar.

Enligt ledningsgruppens beslut bildades inom HUS Logistik i februari 2018 en ansvarsgrupp som ska främja ansvarstemana på ett övergripande sätt. Gruppen bygger på en befintlig miljöansvarsgrupp, som är den verksamhetsmodell som används på hela HUS.

Ansvarsgruppen består av experter från olika sektorer inom HUS Logistik och upphandlingar. År 2021 var upphandlingsenhetens utvecklingschef ordförande, och de övriga medlemmarna bestod av företrädare för logistiken, materialhanteringen, medicintekniken, kundrelationerna och upphandlingen.

Ansvarsgruppen ansvarar för att utarbeta de årliga handlingsplanerna och godkänna dem hos HUS Logistiks ledningsgrupp, vars ordförande är direktören för HUS Logistik.

Vårt ansvarsprogram grundar sig på riktlinjerna i HUS upphandlingsstrategi samt HUS miljöprogram. Ansvarsgruppen har identifierat följande som centrala utvecklingsobjekt inom HUS Logistiks verksamhetsområde: minskning, återvinning och återanvändning av avfall, minimering av utsläpp från transporter samt bättre beaktande av miljö- och samhällsansvar i anbudsförfrågningar och upphandlingsavtal.