Med ekonomiskt ansvar avser HUS Logistik och HUS Upphandling uppnåendet av de ekonomiska målen så, att mervärde kan genereras för kunderna och ägarkommunerna på lång sikt.

Tjänster produceras kostnadseffektivt för kunderna. I upphandlingar eftersträvas betydande ekonomiska besparingar genom konkurrensutsättning. Dessutom säkerställs vid upphandling av vårdförnödenheter ett enhetligt förnödenhetssortiment under patientens hela vårdkedja.

Samkommunen HNS utgörs av fem sjukvårdsområden som är HUCS sjukvårdsområde samt Hyvinge, Lojo, Borgå och Västra Nylands sjukvårdsområden. Samkommunens HNS inkomster består av medlemskommunernas serviceavgifter och av samkommunens övriga inkomster. Kommunernas serviceavgifter fastställs utifrån de tjänster som kommunerna använder.

HUS Logistik och HUS Upphandling är en del av Samkommunen HNS. HUS Logistik och HUS Upphandling iakttar samkommunens ekonomiska anvisningar. Samkommunen HNS sätter årligen upp ekonomiska och operativa mål för HUS Logistik och HUS Upphandling.

Resultaträkning

HUS Logistik
Resultaträkning (1 000 euro) BS 2021 BUF 2022
Verksamhetsintäkter totalt 329 360 308 972
Försäljningsintäkter 325 133 308 972
Avgiftsintäkter 0 0
Stöd och bidrag 4 064 0
Övriga verksamhetsintäkter 163 0
Verksamhetskostnader totalt 328 843 308 418
Personalkostnader 22 216 24 007
Köp av tjänster 27 716 29 338
Material, förbrukningsartiklar och varor 276 640 252 689
Understöd 0 0
Övriga verksamhetskostnader 2 271 2 383
Driftsbidrag 517 555
Finansiella intäkter och kostnader totalt -1 0
Årsbidrag 505 555
Avskrivningar och nedskrivningar 445 485
Extraordinära poster 0 0
Räkenskapsperiodens resultat 70 70