”Vi tar ansvar för det gemensamma bästa” är ett av HUS strategiska mål. HUS är en betydande samhällelig aktör som får sin finansiering ur skattemedel, och av denna anledning förutsätts det att HUS i sin verksamhet iakttar särskilt ansvar och beaktar etiska aspekter.

Detta ansvar realiseras i form av miljöansvar, samhällsansvar och god förvaltning. Vi försöker uppnå kolneutralitet före 2030 samt iaktta hållbar utveckling i hela vår verksamhet.

Principerna för ansvarsfull upphandling är indelade i HUS riktlinjer och allmänna skyldigheter som gäller offentlig upphandling. Den offentliga sektorn har makt och skyldighet att använda köpkraft på ett hållbart sätt. Värdet av upphandlingarna inom den offentliga sektorn i Finland uppgår till cirka 35 miljarder euro per år (Finlands Näringsliv 2020), och därför påverkar upphandlingarna egenskaperna hos produkterna som finns på marknaden. Hållbar upphandling syftar till att minska negativ miljöpåverkan och utsläpp samt främja en hållbar användning av naturresurser under hela upphandlingens livscykel. Hösten 2020 publicerades Finlands nationella upphandlingsstrategi där alla offentliga upphandlingsenheter starkt anbefalls att beakta ansvar och principerna för hållbar utveckling i sina upphandlingar. 

Enligt riktlinjerna i HUS upphandlingsstrategi kan och vill HUS påverka produkt- och tjänsteutbudet för att få till stånd miljömässigt positiva effekter (Upphandlingsstrategin, HUS styrelse 6.6.2016). I HUS upphandlingsanvisningar betonas att miljöpåverkan beaktas redan vid upphandlingens planering. Upphandlingsbesluten påverkar mängden energi och material som förbrukas under produkternas och tjänsternas livscykel samt utsläppen av växthusgaser och avfall.

Ledning av ansvarsfull upphandling

HUS Upphandling realiserar HUS ansvarsmål, och i den normala upphandlingsverksamheten ska hållbarhetsfrågorna beaktas. HUS upphandlingar leds enligt kategorimodellen. För likartade upphandlingar har kategoristrategier upprättats, och i dessa har också ansvarsmål fastställts. Förutom de olika aspekterna av kategoriarbete tar kategoristrategierna hänsyn till HUS riktlinjer samt skyldigheter i fråga om offentlig upphandling.

Kategorierna styr upphandlingsbehoven och sätter upp upphandlingsspecifika mål. På så sätt kommer ansvarsmålen i enlighet med kategoristrategin också att förankras i upphandlingen. Kategoriteamen stöder upphandlingsexperterna i konkurrensutsättningsprojekt och uppnåendet av mål. Marknadsdialogen är en viktig del i upphandlingsförberedelserna, och ansvar lyfts fram som ett tema i samarbetet med leverantörer. HUS Logistiks upphandlingsorganisation utbildas regelbundet i temat ansvarsfull upphandling. Som stöd har upphandlingsexperterna sjukvårdsdistriktens gemensamma guide för hållbar upphandling, vars kriterier tillämpas i de strategiska produktgrupperna. Guiden står till förfogande i upphandlingsbanken på intranätet. 

Efter konkurrensutsättningsprojektet fortsätter kategoriernas roll i samarbetet med intressentgrupperna under hela avtalsperioden. Genom kategorierna är det möjligt att följa upp och utveckla ansvarsmål med både kunder, leverantörer och andra samarbetspartner. Kategorierna ansvarar också i princip för HUS upphandlingsavtal: eventuella sanktioner utfärdas och avtalen övervakas i kategorierna. HUS Upphandling deltar aktivt i nationella utvecklingsarbetsgrupper för upphandling och strävar på många olika sätt efter att främja ansvarsfull upphandling i sitt eget innehåll.