Innehållet och prioriteringen i kriterierna för samhällsansvar och miljöansvar beror på bland annat upphandlingsobjektets natur. Målet är att man i 60 procent av de gemensamma upphandlingar som offentliggörs av HUS har tillämpat kriterierna för samhällsansvar och/eller miljöansvar

På grund av coronavirusepidemin var 2021, precis som 2020, ett exceptionellt år, vilket i sin tur påverkade uppnåendet av målet.  År 2021 hade ansvarskriterier tillämpats i 14 procent av besluten om gemensamma upphandlingar (36 upphandlingar och årsvärde 29,6 miljoner euro). Siffran är lägre än den var föregående år. 

Å andra sidan ökade också antalet upphandlingsbeslut betydligt. Totalt fattades 616 upphandlingsbeslut. I 63 av dessa hade man tillämpat ansvarskriterier, dvs. i drygt 10 procent av alla upphandlingsbeslut.  Kvantitativt höll sig tillämpningen av ansvarskriterier på samma nivå som året innan. Årsvärdet av upphandlingsbesluten där man hade tillämpat ansvarskriterier är cirka 39 miljoner euro.  

I början av 2020 publicerades på HUS initiativ sjukvårdsdistriktens gemensamma guide för ansvarsfull upphandling. Guiden utarbetades av Keino, kompetenscentrum för hållbara och innovativa upphandlingar. Guiden har börjat användas i HUS upphandlingar och inkluderats i upphandlingsanvisningarna på intranätet. Alla som arbetar med HUS upphandlingar har fått utbildning om hur guiden ska användas, och den ingår också i introduktionsmaterialet för nya arbetstagare. Syftet är att guiden ska göra det mycket lättare för oss att beakta ansvar i upphandlingarna och på detta sätt öka antalet anbudsförfrågningar där ansvar har beaktats. 

År 2019 tecknade HUS Logistik ett samarbetsavtal med Finnwatch rf för att främja upphandling där samhällsansvar iakttas. Det var fråga om ett pilotprojekt där Finnwatch deltog i beredningen av två av HUS Logistiks upphandlingar samt för HUS Logistik utarbetade rekommendationer för en integration av samhällsansvar i alla HUS Logistiks offentliga upphandlingar. En rapport om resultaten av samarbetet togs fram sommaren 2020, och rekommendationerna samt Code of Conduct, dvs. avtalsvillkoren i anslutning till ansvarstagande, har integrerats i guiden för ansvarsfull upphandling. Det andra av pilotprojekten, dvs. upphandling av undersökningshandskar, noterades våren 2021 som årets skickligaste upphandling (rådgivningsenheten för offentlig upphandling). 

Vi kommer i fortsättningen att följa upp tillämpningen av ansvarskriterierna som en del av upphandlingens gemensamma indikatorer på de operativa upphandlingsmötena. Med hjälp av indikatorerna rapporterar vi också till den strategiska styrgruppen för upphandling. Under 2021 utvecklade vi särskilt rapporteringen och uppföljningen för att vi mera detaljerat ska kunna följa upp ansvarsprioriteringarna. Som en del av kategoriarbetet inom tjänsteupphandling kommer vi dessutom att precisera ansvarsmålen inom tjänsteupphandlingen. År 2021 försökte vi utveckla nya förfaranden i synnerhet för bekämpning av arbetsrelaterat utnyttjande. I anslutning till temat deltog vi i bland annat Heuni-projektet som resulterade i att en guide för bekämpning av arbetsrelaterat utnyttjande i offentliga upphandlingar publicerades hösten 2021. 

Mänskliga rättigheter i upphandlingsländer

Leveranskedjorna för de produkter som HUS upphandlar är globala och omfattar också flera så kallade riskländer (BSCI-klassificering). Vi bedömer de risker för mänskliga rättigheter som är förknippade med varje upphandling under marknadskartläggningen då vi utreder tillverkningsländerna för de produkter som ska skaffas och deras placering i BSCI:s lista över riskländer. Vi diskuterar också marknadssituationen och identifierade risker med potentiella varuleverantörer. Från BSCI-riskländer kommer vanligtvis operations- och undersökningshandskar samt skydds- och täckningsprodukter, såsom operationsrockar, munskydd samt mössor. Risker förekommer vanligtvis i anslutning till upphandling av engångsförnödenheter som köps i stora mängder och vilkas tillverkning kräver mycket hantverk.

Som risker för mänskliga rättigheter identifierar vi till exempel olika problem som gäller lönen, arbetstider, organisationsfrihet och rekryteringsavgifter. I rapporteringen om företagsansvar har man också lyft fram t.ex. utförande av tvångsarbete och användningen av barnarbetskraft. Vi strävar efter att minimera dessa risker genom att kräva våra leverantörer på transparens och till exempel revisionsrapportering. HUS genomför inte själv revision gällande leverantörer eller produktionsanläggningar, utan använder vid upphandling från riskländer som avtalsvillkor en revisionsrapportering som certifierats av en pålitlig tredje part.