HUS Miljöcentral samordnar HUS miljöpolicy. På HUS Logistik uppfyller vi målen för vårt miljöansvar via vår ansvarsgrupp. Vårt miljöansvarsarbete styrs av HUS miljöpolicy, HUS miljöprogram och HUS upphandlingsstrategi.

Minskning av energiförbrukning och utsläpp

Cirka 12 procent av Logistikcentralens energibehov tillgodosågs med solcellsenergi 2021

HUS Logistikcentral har som byggnad energieffektivitetsklass A, och dess kalkylmässiga totala energiförbrukning är årligen cirka 74 kWh/m2. Källan för byggnadens uppvärmningssystem är geotermisk värme. För belysning och utrustning köptes 488 MWh el från Vanda energi 2021, vilket var något mer än året innan. Jämfört med året innan ökade också den totala förbrukningen till 540 MWh. 

Med produktion av solcellsenergi har vi å andra sidan kunnat minska volymen av köpt energi. Volymen av solcellsenergi som producerades 2021 var på samma nivå som året innan, dvs. 52 MWh.  Med andra ord tillgodosågs cirka 12 procent av Logistikcentralens energibehov med solcellsenergi 2021. Volymen är något högre än beräknat vid planeringen av panelinstallationerna (uppskattningen var 50 MWh per år). Solcellsenergi används bland annat för att driva systemet för geotermisk värme och avkylning i byggnaden samt för belysningen.

Logistikcentralens elförbrukning

Tid Förbrukning [kWh] 13-24 mån Mål % 13-24 mån % Mål
2021/1 58 004,80 50 928,10 51 500,00 13,9 12,6
2021/2 57 719,60 47 934,70 54 400,00 20,4 6,1
2021/3 51 882,50 49 535,10 47 900,00 4,7 8,3
2021/4 34 135,30 39 851,20 47 400,00 -14,3 -28
2021/5 27 413,80 29 827,70 37 700,00 -8,1 -27,3
2021/6 20 202,20 20 967,70 32 500,00 -3,7 -37,8
2021/7 23 108,50 23 963,60 27 900,00 -3,6 -17,2
2021/8 26 400,60 24 599,10 28 900,00 7,3 -8,6
2021/9 33 958,40 31 333,20 29 900,00 8,4 13,6
2021/10 40 994,10 41 555,70 34 200,00 -1,4 19,9
2021/11 54 700,40 45 890,00 44 000,00 19,2 24,3
2021/12 60 066,20 52 122,40 47 600,00
Totalt 488 586,40 458 508,50 483 900,00

Logistikcentralens vattenförbrukning

Tid Förbrukning (Vatten m³) 13-24 mån Mål % 13-24 mån % Mål
2021/1 54,3 58 68,7 -6,4 -21
2021/2 52,6 66,7 66,3 -21,1 -20,6
2021/3 51,9 72,9 74,8 -28,8 -30,6
2021/4 49,5 56,8 65,7 -12,7 -24,6
2021/5 54,7 54,9 73,1 -0,3 -25,2
2021/6 54,9 54,9 66,1 0,1 -316,9
2021/7 46,8 48,6 64,9 -3,7 -27,8
2021/8 46,8 47,8 65 -2 -28
2021/9 54,8 56,2 69,3 -2,4 -20,9
2021/10 56,7 52,7 75,2 7,5 -24,6
2021/11 53,1 50,8 74 4,5 -28,2
2021/12 49,6 52,5 62,6 -5,6 -20,8
Totalt 625,8 672,8 825,8 -7 -24,2

Solenergi

Förbrukning av köpt el 488 586,40 kWh
Egen solenergiproduktion 51 819,72 kWh
Totalförbrukning 540 406,12 kWh

Minskning av avfallsmängden

Plastinsamlingen effektiviserades ytterligare 2021.

År 2021 var HUS Logistikcentrals totala avfallsmängd 72,5 ton, och av denna var 40 procent blandavfall. Den totala avfallsmängden samt blandavfallets andel ökade jämfört med 2020. 

År 2021 genererades 12,6 ton plastavfall, vilket kvantitativt är cirka 45 procent mera än 2020 och i sin tur minskar den mängd blandavfall som uppstår. 

Bioavfallets andel av den totala avfallsmängden förblev på samma nivå som 2020, pappers- och kartongmängden minskade något jämfört med 2020.

Typ av avfall (ton) 2021 2020 2019 2018 2017
blandavfall 29,9 21 17,9 21,9 21,3
plast 12,55 8,6 4,2
papp 22,02 23,5 17,7 14,08 13,2
papper 3,37 4,6 4,7 4,1 6
dataskyddsmaterial 0,25 0,6 0,6 0,07
bioavfall 1,32 1,3 2,5 2,6 2,5
spillolja 0 0 7,3
fast oljeavfall 0 0 0,2
brunns- och avloppsavfall 3,28 3 1,5
kemikalier 0,25 0 0,7
övriga 0,32 0,9
TOTALT 72,48 62,6  57,6 43 44