Med samhällsansvar avser vi konsekvenserna av vår verksamhet för samhället, till exempel genom våra upphandlingar samt vår interna personalpolicy och verksamhetskultur.

Samhällsansvarsaspekterna som anknyter till upphandling behandlas i upphandlingsavsnittet i rapporten. 

Principer och riktlinjer för personalansvar

HUS styrelse beslutar om personalpolicyn, lönesystemet och implementeringen av en likvärdig lönepolicy samt deras tillämpning i HUS-koncernen. Målet är ett meningsfullt, produktivt och säkert arbete samt jämlikhet, transparens och rättvisa. HUS Logistik iakttar HUS gemensamma spelregler och riktlinjer samt ger en introduktion om HUS värderingar för alla nya arbetstagare. Värderingarna är bemötande, jämlikhet och pionjärskap. 

Mål för personalansvar och uppnående av dessa

Inom personalpolicyn är målet att HUS är pionjär inom sitt verksamhetsområde och den attraktivaste arbetsgivaren samt att varje arbetstagare har ett meningsfullt, produktivt och säkert arbete. Utgångspunkten för de personalpolitiska principerna är att en god och solid personalpolitik är opartisk, transparent och rättvis mot alla oavsett inom vilken enhet eller vilket område personen arbetar. 

HUS Logistik växte år 2021, vilket höjde antalet rekryteringar samt nya arbetstagare. Introduktionen förbättrades genom introduktionssessioner som anordnades av olika team samt genom att precisera innehållet i den allmänna introduktionsplanen. Genom nya chefsroller och organisationsförändringar strävade man efter att säkerställa en rimlig storlek på teamen för att rationalisera utvecklingen av verksamheten.

Utvecklingen av verksamheten grundar sig på Lean-tänkandet, och personalen deltog under året förutom i utvecklingen av det egna teamet i utvecklingsworkshoppar (kaizen) och i gemba-promenader som till största delen genomfördes virtuellt 2021. Kaizen-grupparbeten är vanligtvis 1–4 dagar långa workshoppar under vilka man planerar och genomför en ändring i ett problem som på förhand identifierats i en process. Deltagarna är processansvariga och personer från olika team som deltar i genomförandet av processen. Varje deltagare påverkar processutvecklingen genom sin egen roll och inlärningen sker tillsammans. Målet är att hitta ett smidigare och effektivare verksamhetssätt.

Avsikten med Gemba-promenaderna är att iaktta hur en viss process fungerar och eliminera hinder för framgång. Målet är att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan ledningen, personalen och teamen samt öka ledningens förståelse för innehållet och problemen i det operativa arbetet så att ledningen genom sin egen verksamhet kan göra vardagen smidigare. 

HUS Logistiks ledning

I HUS Logistiks styrning och ledning samt förfaranden implementeras HUS värderingar samt de verksamhetsprinciper som överenskommits för resultatområdet. Öppenhet, jämlikhet och interaktion är viktiga ledningsprinciper. Ledarskapet baserar sig på en gemensam ledningsmodell som genomförs i samtliga team. I denna ledarskapsmodell som består av flera skikt ingår regelbundna möten varje månad eller vecka samt vid behov dagligen beroende på verksamhetens natur. Målet med den gemensamma modellen är att säkerställa en rättidig kommunikation, möjligheter för personalens deltagande i utvecklingen av verksamheten samt chefernas och ledningens stöd för att uppnå målen. 

Mål- och utvecklingssamtal ordnas minst en gång per år, och för alla nivåer uppsätts mål som följs upp regelbundet. 

Resultatområdet har en ledningsgrupp för hantering av frågor som i hög grad påverkar HUS Logistik. Direktören för resultatområdet är gruppens ordförande, och de övriga medlemmarna är de som utses av direktören samt en personalrepresentant. Vid behov deltar de personer som bereder ärendena som behandlas på ledningsgruppens möten också i behandlingen av dessa ärenden i ledningsgruppen. 

Ledningsgruppens uppgift är att stöda resultatområdets chef i den strategiska och operativa ledningen samt sköta om verkställandet och uppföljningen av besluten. Ledningsgruppen följer kundtjänsternas tillgänglighet, kvalitet och kunderfarenheter om tjänsterna samt samarbetets smidighet, resultatområdets ekonomi och annan verksamhet. I ledningsgruppen behandlas rapporter om risker, beredskap och riskhanteringens mål- och handlingsprogram. 

Till ledningsgruppens möten kallas experter vid behov. Protokoll om ledningsgruppens möten förs som publiceras för hela HUS Logistiks personal på en öppen Teams-kanal. Ledningsgruppen sammanträder en gång per månad och vid behov också på kallelse av ordföranden.

Personalsiffror 2021

2021 2020 2019 2018
Hela personalen 516 444 441 411
Fast anställda 443 410 410 370
Visstidsanställda 73 34 31 41
Deltidsanställda 9 12 8 18
Heltidsanställda 507 432 433 393
Personalomsättning 2021 2020 2019 2018
den fast anställda personalens
avgångsomsättning %
9,7 5,7 11,2 (12) 7,9

Familjeledigheter

2021 (dagar) 2020 (dagar) 2019 (dagar) 2018 (dagar)
Moderskapsledighet 576 1572 381 253
Faderskapsledighet 555 213 313 176
Vårdledighet 993 1572 1222 1754
Vårdledighet, män 396 365 346 576
Vårdledighet, kvinnor 597 1207 876 1178
Föräldraledighet 635 578 764 575
Partiell vårdledighet 607 475 1184 1276
Partiell vårdledighet, män 0 0 0 138
Partiell vårdledighet, kvinnor 607 475 1184 1138
Tillfällig vårdledighet 151 120 187 166
Tillfällig vårdledighet, män 121 97 113 103
Tillfällig vårdledighet, kvinnor 30 23 74 63

Arbetsmiljöbarometern 2021

Index 2021
Ledarskap 3,60
Arbetsenhetens verksamhet 3,87
Chefsarbete 3,92
Interaktion i arbetet 3,66
Arbetets meningsfullhe 4,11
Professionell självkänsla 3,87
Arbetsförmåga 4,11

Arbetsolycksfall 2021

Skador, st Skador till följd av sjukskrivning Totalt antal sjukdagar Ersättningar, €
Arbete 34 4 57 5 212
Resa till eller från arbetet 18 4 184 39 732
Endast behandlingskostnader (44) 0 0 6 743
Yrkessjukdom 0 0 0 0
Misstanke om yrkessjukdom 0 0 0 0
Totalt 52 8 241 51 687

Olycksfallsfrekvens 2021

LTA3 4,85
LTA1 4,85

Arbetshälsa och säkerhet

Inom HUS Logistik förverkligas arbetshälsan och säkerheten i enlighet med HUS verksamhetsplan för arbetshälsa och arbetarskydd (2018–2021). Arbetarskyddschefen ansvarar för planeringen av HUS Logistiks arbetarskyddsverksamhet. Arbetarskyddsfullmäktigen och arbetarskyddsparen stöder arbetarskyddet. Arbetarskyddsparen bildas av chefer och arbetstagare inom alla HUS Logistiks verksamhetsområden.

Utbildningar om arbetarskydd och säkerhet ordnas för bland annat arbetarskyddsparen som deltar i utbildning 2–3 gånger per år. Efter behov ordnas utbildning också för arbetsenheterna, till exempel gällande distansarbete eller arbetsplatsergonomi. Arbetarskyddschefen ansvarar för att ordna arbetarskyddsintroduktion 2–3 gånger per år.

Arbetsrelaterade risker bedöms i systemet HUS-Riskit. Utvärderingen genomförs vart fjärde år och uppdateras årligen. I systemet HUS-Riskit registreras också arbetsolycksfall, inklusive biologiska exponeringar och säkerhetsobservationer samt incidentrapporter.