Coronaviruspandemin präglade i väsentlig grad också år 2021 och påverkade HUS Logistiks verksamhet i stor utsträckning.

Trots de globala utmaningarna i materialkedjan lyckades vi stötta våra kunder väl, och det uppstod inga betydande brister som kunde ha satt stopp för verksamheten.

I mars 2021 publicerade vi den tredje ansvarsrapporten enligt GRI-standard som en del av HUS årsberättelse.

Organisationsförändringar och utvecklingsverksamhet

I februari omarbetades vår rapporteringsvy så att det blir lättare för avdelningarna att följa upp sin förbrukning av förnödenheter i PowerBI-systemet. I upphandlingarna har ett PowerBI-verktyg utvecklats för att förbättra uppföljningen av hur ansvarskriterierna tillämpas.

Våren 2021 publicerade vi videofilmer för organisationens interna upphandlingsutbildningar. Syftet med videofilmerna är att främja det ekonomiska ansvarstagandet i enlighet med HUS ansvarsprogram genom att utvidga HUS-medarbetarnas upphandlingskunskaper.

Enheten Upphandlingar överfördes från HUS Logistik och integrerades i HUS Samförvaltning 1.7.2021.

Vi har utvecklat ansvarsfulla upphandlingar inom ramen för HUS ansvarsprogram. HUS upphandlingssekreterare Kristiina Böss gjorde för HUS en pro gradu-avhandling om ledning av ansvarsfulla upphandlingar i en offentlig organisation. 

Också den totala avfallsmängden ökade i takt med att verksamheten utvidgades. I avfallssorteringen lyckades vi bibehålla samma nivå som 2020, och plastinsamlingen effektiviserades ytterligare.

År 2021 hade ansvarskriterier tillämpats i 14 procent av besluten om gemensamma upphandlingar (36 upphandlingar och årsvärde 29,6 miljoner euro). Siffran är lägre än föregående år.

Kvalitetscertifikat och årets skickligaste upphandling

Den 19 april 2021 beviljades HUS Logistik av Labquality Oy ett certifikat i enlighet med ISO 9001:2015. Det beviljade certifikatet verifierar att HUS Logistiks kvalitetssystem uppfyller kraven i standarden ISO 9001:2015. Certifikatet gäller tre år.

År 2021 korade rådgivningsenheten för offentlig upphandling HUS Logistiks upphandling av undersökningshandskar som årets skickligaste upphandling.

Gott om samarbete mellan intressegrupper

Under 2021 samarbetade vi intensivt med våra intressegrupper. Samarbete bedrevs till exempel i implementeringen av den nationella upphandlingsstrategin inom Åtgärdsprogrammet för offentlig upphandling, mellan upphandlingsenheterna i huvudstadsregionen, via kompetenscentret Keino, med nordiska upphandlande enheter och inom den egna organisationen, bland annat i samband med kampanjen Ekologinen ATeK (ekologiska resultatenheten Operationssalar, intensivvård och smärtbehandling) . Genom kategoriseringen av upphandlingarna utvidgades också det målinriktade samarbetet med våra kunder.

Vi för en aktiv dialog med leverantörsmarknaden i syfte att försäkra oss om att man på marknaden är redo för våra nya, mer ambitiösa krav.

Under året har medarbetarna kunnat dela sina idéer om ansvarstagande. Personalens gemensamma kampanjer för gott humör, till exempel HUS Logistiks och HUS Upphandlingars gemensamma julklappsinsamling för barnen och familjerna på Koivula enhet för våld i nära relationer i Vanda, lyckades enligt förväntningarna.