Rapporteringsbeskrivning

Den hållbarhetsrapport som beskriver året 2021 vid HUS Logistik och HUS Upphandling är organisationens fjärde företagshållbarhetsrapport som upprättats i enlighet med GRI-standarderna. Det är fråga om en rapport på begränsad (core) nivå. Rapporten publiceras årligen i samband med HUS årsrapportering. Information om rapporten ges i kommunikationen till intressentgrupper, bland annat i personal- och kundbreven.

Omfattning

Ansvarsrapporten innehåller centrala indikatorer för HUS Logistiks samhällsansvar (miljökonsekvenser, sociala och ekonomiska konsekvenser) under perioden 1.1.2021–31.12.2021. Indikatorerna beskriver HUS Logistiks egen verksamhet i logistikcentralen i Vanda, transporterna som avgår därifrån samt upphandlingar som konkurrensutsatts av HUS. Indikatorer som beskriver hela HUS verksamhet finns i bland annat HUS miljörapport som publiceras årligen.

När det gäller miljöansvar täcker vår rapport konsekvenserna av upphandlingar (miljökriterier vid upphandling) samt energiförbrukningen, utsläppen och avfallet som uppkommer genom verksamheten på logistikcentralen i Vanda. Utgångsdata för uppföljningen av energianvändningen och avfall har fåtts från HUS Kiinteistöt Oy som ansvarar för fastigheten samt HUS Miljöcentral.

Inom socialt ansvar rapporterar vi alla centrala indikatorer som gäller personalen samt upphandlingarnas påverkan på mänskliga rättigheter (kriterier för socialt ansvar vid upphandling). Personalsiffrorna begränsas till HUS Logistiks egen verksamhet och personal.

Verifiering

Vår ansvarsrapport har inte verifierats av en oberoende tredje part.