År 2021 fortsatte vi att fördjupa de samarbetsnätverk som skapades året innan och skapade även nya partnerskap.

Kunskapscentrumet Keino är en viktig plattform, och vi har tillsammans med övriga sjukvårdsdistrikt samarbetat med Keinos utvecklargrupper för att främja ansvarstagande i upphandlingar. Via Keino har vi också arrangerat olika temadiskussioner om produktgrupper både mellan de upphandlande enheterna och tillsammans med leverantörer. 

I början av året var ett särskilt tema plastmärkningar och effektiviserad återvinning av sjukhusplast. En annan viktig partner, Sailab Medtech Finland, har också deltagit i dessa diskussioner. Dessutom fortsatte dialogen med Finnwatch, och projektliknande samarbete planeras även i fortsättningen. 

Samarbetsavtalet som ingicks 2019 med den gemensamma upphandlingsenheten för sjukvårdsdistrikten i Norge (Sjukhusinköpp) och med den nationella upphandlingsenheten i Sverige har varit resultatrikt. Vår grupp sammanträder ungefär varannan månad för att dela erfarenheter på nordisk nivå. År 2020 inkluderades temagrupperna i den nationella upphandlingsstrategin som en ny intressentnivå, och vi deltog i deras arbete gällande samhällsansvar och ekologiskt ansvar 2021. 

Ett öppet samarbete med intressentgrupper och dess utveckling är mycket viktigt för oss. Vårt ansvarsprogram har planerats i en nära dialog med våra interna kunder, avtalsleverantörer och organisationer som är verksamma inom företagsansvar.

Som intressentgrupper har vi fastställt de parter som HUS Logistiks verksamhet påverkar och som påverkar HUS Logistiks verksamhet.

Enligt den intressentundersökning som vi utförde 2019 anser såväl våra medarbetare, våra kunder som våra varuleverantörer att hållbarhet är en viktig värdering, och vi fick uppmuntrande respons för vårt ansvarsarbete. Vårt ansvar som arbetsgivare samt i riskländer tillverkningsförhållanden som respekterar de mänskliga rättigheterna och de grundläggande rättigheterna i arbetslivet lyftes i alla grupper fram som de viktigaste ansvarstemana i vår verksamhet.

Våra kunder omfattar förutom HUS verksamhetsområden HUS specialupptagningsområden samt kommunerna i HUS område. Alla dessa har egna strategiska mål, och vi har en viktig roll i förverkligandet av dem. Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla vår verksamhet för att nå dessa mål så väl som möjligt och för att tillsammans med våra intressentgrupper kunna gå vidare systematiskt och effektivt. Nätverkande och samarbete med intressentgrupper är viktiga sätt att upprätthålla vår kompetens och förståelse för våra kunders målsättningar, och vi är därför nära involverade till exempel i samarbetsnätverket för upphandlande enheter i huvudstadsregionen. 

Intressentgrupp Samarbetsformer
Avtalsleverantörer Marknadsdialog, utvecklingsmöten, leverantörs- och avtalssamarbete
HUS-kunder Expertpaneler, samarbetsmöten, Ekologiska ATeK-arbetsgruppen, HUS nätverk för ansvarsfull upphandling, kundpaneler
Kommunala kunder Expertpaneler, samarbetsmöten
Kunder på specialupptagningsområden Expertpaneler, samarbetsmöten
Övriga sjukvårdsdistrikt Samarbetsmöten, utvecklargrupp
Keino-nätverket Utvecklargrupper
Sailab – Medtech Finland ry Nätverk, leverantörssamarbete, utveckling
Finnwatch rf Utveckling, projektsamarbete
IWFEPP Internationella nätverket för ansvarsfull offentlig upphandling
LOGY Samarbetsmöten
Hankinta-Suomi Effektivt operativt program för offentlig upphandling