År 2021 fokuserade vi i det ekonomiska ansvaret på att utvidga upphandlings- och avtalskompetensen. Dessutom implementerade vi produktivitetsprogrammet i enlighet med planerna.

Med hjälp av nya utbildningsvideor höjde vi upphandlingskompetensen bland våra sakkunniga som arbetar med upphandling. Vi gjorde videofilmer för tre olika målgrupper, och alla HUS sakkunniga har tillgång till dessa genom intranätet. Vi gjorde reklam för videofilmerna vid upphandlingens kundmöten och i samband med utvecklingen av kundsamarbetet. I fortsättningen försöker vi inkludera utbildningsvideorna i våra medarbetares introduktionsprogram.

För cheferna och ledningen har vi för avsikt att göra en undervisningsvideo om avtalshantering i stil med den ovan nämnda, och avsikten är att börja använda denna 2022. Dessutom förankrar vi innehållet i den av styrelsen godkända avtalsanvisningen i chefsutbildningen. År 2022 kommer vi att utvidga utbildningen med en video för forskningsavtalen.

Syftet med produktivitetsprogrammet var att under 2021 slutföra samtliga sju projekt som följts upp. Slutrapporter om de uppnådda resultaten i förhållande till de uppsatta målen samt de fortsatta planerna för projekten kommer att lämnas i början av 2022.

I en del av projekten fortsätter arbetet inom ramen för den normala utvecklingsverksamheten eller spetsprojekten. År 2022 inkluderar vi nya projekt i produktivitetsprogrammet, och i anslutning till detta har resultatområdena och -enheterna ombetts att göra upp en specificerad plan för implementeringen av sina produktivitetsprogram.