För oss innebär miljöansvar att beakta miljövärden i hela vår verksamhet. Vi satsar på att hitta miljömässigt hållbara lösningar och samtidigt utveckla ett mer hållbart samhälle.

Vårt ambitiösa strategiska mål är kolneutralitet senast 2030. År 2021 minskade vi i större utsträckning än tidigare vårt kolavtryck med beaktande av alla klimatutsläpp som vår verksamhetskedja ger upphov till. På detta sätt kunde vi skissera upp en klimatfärdplan där våra centrala åtgärder för att minska utsläppen, inklusive tidtabellerna för dessa, fastställs. Klimatfärdplanen blir färdig våren 2022.

Klimatmålen i vårt ansvarsprogram 2021–2022 är att öka antalet distansmottagningar, främja miljövänlig pendling och minska matsvinnet. Miljöansvaret omfattar både de direkta och indirekta miljökonsekvenserna av verksamheten.

Vi ökade antalet distansmottagningar vid pilotenheterna

I syfte att öka antalet distansmottagningar startade vi ett utvecklingsarbete vid pilotenheterna som utsetts av olika verksamhetsområden. Vårt mål är att öka andelen distansmottagningar till minst 25 procent av alla mottagningar. Vid utgången av 2021 hade vi uppnått en andel på 18,5 procent, och av denna var största delen psykiatriska distansmottagningar. En särskild framgång var distansmottagningsprojekt för akuten som påbörjades 2021 och där vi snabbt kunde öka antalet patienter som fick vård på distans. Inom somatiken uppnåddes inte målen för distansmottagningarna till alla delar. 

Bland annat genom att förenkla tekniken försöker vi bidra till att öka antalet distansmottagningar. Till exempel i Hälsobyns Min vårdväg och Apottis Maisa valdes Teams som teknik.

Vi planerade åtgärder för att utvidga miljövänlig pendling

Vårt mål är att utveckla incitament för att medarbetarna oftare ska välja miljövänliga transportformer för pendlingen. En av åtgärderna är en cykelförmån för anställda, och 2021 började vi granska möjligheterna att införa denna. Arbetet fortsätter 2022.

En annan konkret åtgärd är att säkerställa cykelparkeringsmöjligheter året runt på Mejlans sjukhusområde, där knappt hälften av våra medelarbetare kommer att arbeta under de närmaste åren. År 2021 ökade vi antalet cykelparkeringsplatser med låskätting utan tak på Mejlans campus med ytterligare 80 platser, av vilka hälften används året runt. För cirka 580 cyklar har vi planerat att bygga fasta takförsedda platser med låskätting 2022. Knappt hälften av dessa placeras i ett nytt låsbart utrymme där också 20 laddningsstationer kommer att installeras för elcyklar. Denna cykelparkeringslösning och dess placering har krävt ett specialtillstånd från byggnadstillsynen. 

Vi tog hjälp av teknik och kamratstöd för att minska matsvinnet

Vårt mål är att minska matsvinnet i både patient- och personalmåltiderna. Som mål för 2021 satte vi upp en minskning på 30 procent i mängden matsvinn och som metoder fastställde vi bland annat att öka patientens valmöjligheter då det gäller måltidsalternativ, att fortlöpande mäta svinnmaten i våra lunchrestauranger och att ordna utbildning för HUS Asvias personal gällande olika sätt att minska svinnet.

I december 2021 slutfördes en anbudsbegäran för en applikation som gör det möjligt för patienten att göra måltidsval. Applikationen kommer att testas och introduceras nästa år. Våra lunchrestaurangers serveringssvinn följs upp på alla verksamhetsställen genom systemet Hävikkimestarit. På detta sätt kunde vi i fjol minska svinnet i personalmåltiderna med 16–41 procent, beroende på objektet. Vi började följa upp svinnet i produktionen av patientmåltider hösten 2021. 

I syfte att finna de rätta metoderna och objekten för att minska svinnet har vi bland annat regelbundet delat bästa praxis mellan verksamhetsställena och tillsammans med HUS Asvias personal ordnat så kallade svinnsparringar.