Under 2021 uppgick den totala avfallsmängden som samlats in genom vår egen avfallshantering till 7 840 ton. Ökningen var 350 ton, dvs. 4,7 procent jämfört med året innan.

I avfallsmängden syntes ökningen i vår verksamhetsvolym, dvs, 3,7 procent jämfört med 2020.    

Vi producerade 39 ton mer kommunalt avfall. I synnerhet blandavfalls-, kartong- och papp- samt plastavfallsmängderna ökade. Mängden bioavfall och returpapper minskade i sin tur väsentligt.

Målet för blandavfallsminskningen uppnåddes inte

I fråga om blandavfall strävade vi efter att minska mängden till under 1,13 kg/patientbesök. Vi arbetade för målet genom kampanjer och genom att utvidga plaståtervinningen. År 2021 uppgick blandavfallsmängden till 1,18 kg/patientbesök. Orsakerna till ökningen har sökts på många håll. En orsak kan vara att antalet patientbesök ökade med 3 procent. Blandavfallsmängden ökade med totalt 135 ton, vilket är en ökning på 4,1 procent sedan föregående år.

Vi lyckades minska bioavfallsmängden med 120 ton jämfört med året innan, vilket är en minskning på närmare 10 procent. Den väsentligaste faktorn bakom minskningen var det insamlingssystem som minskar vattenhalten i bioavfallet i Mejlans och som nu har tillämpats det första hela året. Också våra kampanjer för att minska matsvinnet påverkade bioavfallsmängden.

Returpappersmängden minskade med 30 ton jämfört med föregående år. Pappersmängden har under de senaste åren stadigt minskat med cirka 20 procent per år och mängden dataskyddspapper i något långsammare takt. Mängden dataskyddspapper och etiketter minskade med 14 ton. År 2021 var den mängd dataskyddspapper som samlades in för första gången större än mängden vanligt returpapper. 

Mer än 40 procent av vårt kommunala avfall återvanns

Av den totala avfallsmängden utgjorde kommunalt avfall, dvs. blandavfall och separat insamlat återvinningsbart avfall, cirka 77 procent. Det hälsovårdsspecifika avfallet utgjorde 5,5 procent, det farliga avfallet 5,7 procent och avfallet som hänför sig till byggande och fastighetsskötsel 11,6 procent.

Av det totala kommunala avfallet sorterade och styrde vi 42,1 procent till materialåtervinning. Detta var 2,1 procent mindre än 2020 till följd av att mängden återvinningsavfall minskade nästan lika mycket som blandavfallsmängden ökade. Återvinningsavfallet omfattar bioavfall, returkartong, papp, dataskyddspapper och – klistermärken, returpapper, metall, plast och glas. 

Ökningen av vår totala avfallsmängd berodde i sin tur också på att verksamheten utvidgades, eftersom man i fråga om mängden hälsovårdsspecifikt avfall återgick till samma nivå som före coronavirusepidemin, dvs. 2019. Detta var fallet till exempel i fråga om mängden hälsovårdsspecifikt avfall, läkemedelsavfall och förpackningsmaterialen papp och kartong. 

Fastighetsenhetens avfallsmängd ökade med 210 ton, vilket motsvarar en ökning på 31 procent. Ökningen kan förklaras med de ringa mängderna 2020, med andra ord återgick vi också här till nivån före coronavirusepidemin.

Vi samlade igen in en rekordstor mängd plast

År 2021 effektiviserade vi plastinsamlingen genom att utvidga den separata insamlingen av olika plasttyper, och tack vare detta samlade vi in och sorterade drygt 80 ton plast för återvinning. Mängden ökade med 19 procent jämfört med 2020. Mängden insamlad plast har ökat år efter år.  

Som nytt verksamhetsställe i plastinsamlingen inkluderades Mun- och tandcentret som inledde sin verksamhet 2021 i Mejlans. På våra andra verksamhetsställen skedde den mest betydande ökningen i insamlingsmängden på Borgå sjukhus, Kirurgiska sjukhuset, Logistikcentrum och Mejlans sjukhusområde. Dessutom utvidgades plastinsamlingen betydligt vid våra enheter på Malms sjukhus. 

Våra enheter kan följa upp hur plastavfallsinsamlingen utvecklas på avdelningsnivå genom vårt system för avfallsuppföljning och -fakturering HUSKEY.

Högre kostnader för avfallshantering

Kostnaderna för avfallshanteringen uppgick till totalt 8,3 miljoner euro 2021. Kostnaderna ökade med cirka 5 procent från året innan. Räknat enligt patientbesök ökade våra kostnader med cirka 1,8 procent jämfört med året innan. Den genomsnittliga kostnaden per kilogram avfall var 1,06 euro. 

Kostnaderna omfattar avfallshanteringsavgifter för avfallsmottagare i fastigheter som vi upprätthåller, kostnader för transport av avfall, HUS Logistiks personalarbetskostnader för transport av avfall inne i sjukhusbyggnaderna samt personalarbetskostnaderna för HUS Asvias lokalvård för avfallshanteringsuppgifter.

Totalkostnader för HUS avfallshantering 2016–2021, euro

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kostnader för avfallshantering totalt 6 665 000 6 860 000 7 601 500 7 841 000 7 948 500 8 338 000
HUS Stödtjänster/arbetstid som går åt för lokalvårdens avfallshantering 2 609 000 2 635 000 2 684 000 2 999 000 2 999 000 2 999 000
HUS Logistik/avfallshanteringens interna logistik 1 384 000 1 384 000 1 546 000 1 530 000 1 559 000 1 590 000
HUS Kiinteistöt Oy/anordnande av avfallshantering 1 079 000 1 161 000 1 224 000 1 184 000 1 200 000 1 586 000
Fortum Waste Solutions (fd. Ekokem)/avfall och kärl 1 011 000 983 000 1 280 500 1 262 000 1 287 000 1 368 000
Avfallssäckar och -påsar, kanylbehållare 567 000 682 000 827 000 846 000 897 000 795 000
Utrustning för fastighetsinsamling och intern logistik 15 000 15 000 40 000 20 000 6 500 0
Kostnader för avfallshantering, euro/patientbesök 2,66 2,59 2,78 2,67 2,82 2,87