Det kalla året ledde till att den totala energiförbrukningen ökade. I energisparåtgärderna och användningen av förnybar energi är vi på god väg.

År 2021 förbrukade vi 316 000 MWh energi, vilket var cirka 25 000 MWh mer än året innan. Förändringen påverkades mest av att året var betydligt kallare än året innan, vilket i sin tur ökade köpbehovet av fjärrvärme med 21 procent. Elförbrukningen fortsatte att öka, med 0,3 procent jämfört med 2020. I sjukhusens egen produktion av ånga, värme och reservkraft minskade förbrukningen av naturgas med närmare 2 procent. Vattenförbrukningen ökade med 9 procent jämfört med 2020.

I energiförbrukningen är andelen egen energiproduktion cirka 36 000 MWh, och av denna producerar vi 81 procent med naturgas. Resten är användning av lätt brännolja och fordonsbränslen.

Användningen av förnybar energi utvidgades ytterligare

HUS egen kapacitet för produktion av förnybar energi ökade i och med två nya solkraftverk. Dessa installerades på Hud- och allergisjukhusets och Lojo sjukhus tak. Tillsammans med de tidigare Logistikcentrets och Lojo sjukhus kraftverk har vi nu kapacitet för att producera cirka 200 MWh solcellsenergi per år. Dessutom använder vi geotermisk energi vid tre objekt, vilkas kapacitet är cirka 3 600 MWh per år. 

År 2020 började vi inhämta garantier för den förnybara energins ursprung i den mängd som svarar mot HUS förbrukning av elektrisk energi, och detta fortsatte 2021. Med ursprungsgarantier verifieras elektricitetens ursprung, dvs. att den producerats med bioenergi, utan några direkta koldioxidutsläpp.

Förbrukningen av den elektriska energi som vi upphandlade uppgick 2021 till uppskattningsvis 133 000 MWh, vilket svarar mot den årliga energiförbrukningen för cirka 7 000 eluppvärmda småhus.

Då det gäller avtalet om energieffektivitet framskrider vi i det målsatta tempot

Vi deltar i det nationella energieffektivitetsavtalet 2017–2025 inom den kommunala sektorn som sätter upp årliga mål för energibesparingen. Det totala målet för 2017–2025 är en energibesparing på 19 507 MWh/a, och av denna har cirka 14 200 MWh/a kumulerats under år 2017–2021. År 2021 var andelen energibesparingar cirka 3 000 MWh/a, och dessa uppnåddes genom cirka 40 olika åtgärder i våra renoverings- och underhållsprojekt. Energisparsiffran erhålls genom att beräkna den årliga besparingseffekten för de vidtagna åtgärderna.

Energieffektivitet är ett effektivt sätt att bekämpa klimatförändringen. Ju mer sparsamt vi använder energi desto mindre utsläpp av växthusgaser ger vi upphov till i produktionen av denna. Detta kan vi påverka också indirekt. Vi kan till exempel påverka energiförbrukningen för produkternas eller tjänsternas livscykel genom upphandling och minskning av svinn. Att minska svinnet sparar indirekt på energiförbrukningen inom produktion, logistik och transport.