År 2021 minskade vi för första gången och som första hälsovårdsorganisation i Finland kolavtrycket i bred utsträckning och på ett övergripande sätt.

Sedan 2014 har vi gjort en beräkning av vårt kolavtryck och då avgränsat denna till de direkta utsläppen från den egna verksamheten, utsläppen som köpt energi ger upphov till samt utsläppen från avfallshanteringen. År 2021 inkluderades i beräkningen för första gången på ett övergripande sätt också de indirekta utsläppen som uppstår i form av indirekta utsläpp i värdekedjan från upphandlingen, byggandet, trafiken och transporterna. Samtidigt är vi den första hälsovårdsorganisationen i Finland vars kolavtryck har beräknats på ett så övergripande sätt.

Enligt beräkningen blev vårt kolavtryck totalt 282 000 ton CO2-ekv. Av detta orsakas fyra procent av direkta utsläpp från den egna verksamheten, 10 procent av utsläppen från köpt energi och 86 procent av indirekta utsläpp. Fördelningen av utsläppen mellan de olika sektorerna är i linje med de tidigare internationella bedömningarna av hälsovårdssektorns kolavtryck. 

Största delen av de direkta utsläppen från den egna verksamheten och utsläppen från den köpta energin kommer från fjärrvärmen samt produktionen av sjukhusånga och reservkraften. Av de indirekta utsläppen uppstår största delen i upphandlingen av i synnerhet material, förnödenheter och varor samt i upphandling som anknyter till byggande och byggnader. 

Beräkningen gjordes enligt den vanligaste internationella kalkylmetoden, protokollet Green House Gas (GHG), och som input användes uppgifterna för 2020. 

Vi utarbetade en klimatfärdplan genom brett samarbete

Vårt ambitiösa strategiska mål är kolneutralitet 2030.

Med hjälp av beräkningen av det totala kolavtrycket som slutfördes 2021 kan vi bättre identifiera inom vilka av HUS aktiviteter och verksamhetskedjor man i första hand bör satsa på att minska kolavtrycket och där vi har de största möjligheterna att påverka. 

Vi började skissera upp en klimatfärdplan där våra centrala åtgärder för utsläppsminskning, inklusive tidtabeller och ansvarsparter, fastställs. För sammanställningen av färdplanen sammankallades nyckelpersoner från de av våra enheter vilkas verksamhet kommer att påverkas av åtgärderna, och för att åtgärderna och tidtabellerna ska kunna förverkligas.

Klimatfärdplanen blir färdig våren 2022.

I detta alternativ skiljer sig dataetiketterna något från alternativ 1. Här har gruppen Upphandling för tydlighetens skull tagits med i rubriken.