År 2021 var det första året av HUS nya fyraåriga miljöprogramperiod 2021–2024. Tillsammans med våra medarbetare sparkade vi smidigt igång programmet.

Miljöprogrammets mål och implementering påverkas i hög grad av vårt ambitiösa strategiska mål gällande kolneutralitet 2030. 

Som de första stegen mot målet med klimat- dvs. -kolneutralitet minskade vi 2021 vårt kolavtryck i allt större utsträckning och med beaktande av alla klimatutsläpp som vår verksamhetskedja ger upphov till. Utifrån kalkyler kunde vi skissera upp en klimatfärdplan där våra centrala åtgärder för att minska utsläppen, inklusive tidtabellerna för dessa, fastställs. Klimatfärdplanen blir färdig våren 2022.

Blandavfallsmängden ökade trots den effektiviserade plastinsamlingen

Ett av våra mål är att minska blandavfallsmängden och öka mängden återvinningsfraktioner. Här är plastinsamlingen den tydligaste helheten då det gäller att minska blandavfallsmängden. Målet för plastinsamlingen var att samla in 10 procent mer plast än året innan, men mängden blev 19 procent större. 

Trots den effektiviserade plastinsamlingen ökade blandavfallsmängden med 4,1 procent. Orsakerna till ökningen har sökts på många håll. En orsak kan vara att vår verksamhetsvolym ökade med 3,7 procent jämfört med föregående år. I fjol kan blandavfallsmängden också ha ökat till följd av fastighetsrenoveringarna, som ger upphov till betydande mängder avfall som hör till blandavfall, och våra enheters många flyttningar där varor kasseras, om de inte kan återanvändas på något annat ställe.

Trots den ökade blandavfallsmängden fortsätter vi aktivt arbetet med att minska mängden och försöker förbättra återanvändningen och materialåtervinningen för produkterna.

Medarbetarnas miljöutbildningar är stående favoriter

Coronavirusepidemin fortsatte, och därför började vi utbilda medarbetarna genom Teams. De miljöansvarigas första utbildningar och repetitionsutbildningar samt miljö- och kemikalieseminarier ordnades framgångsrikt genom webbförbindelser. På HUS har miljöansvariga utbildats alltsedan 1990-talet, och därför finns det varje år många deltagare i repetitionsutbildningarna.

När utbildningarna började ordnas genom webbförbindelser omarbetades också utbildningsinnehållet och -strukturen så att de blev tydligare och mer kompakta. Medarbetarna uppmuntras att på egen hand söka information.