Coronavirusepidemin fortsatte, och av denna anledning flyttades personalens miljöutbildningar till webben och konceptet omarbetades. Också miljöfrågorna i introduktionsmaterialet för nya medarbetare uppdaterades.

HUS Miljöcentral ordnar regelbundet miljöutbildning för HUS-anställda. Under 2021 utbildade vi 67 nya miljöansvariga till olika arbetsenheter. Miljöansvariga ingår i vårt viktiga interna miljönätverk. I utbildningen får de övergripande insikter om vår organisations miljöledning och beredskap att främja miljöfrågor i vardagen i den egna arbetsenheten. I repetitionsutbildningar för miljöansvariga deltog 88 miljöansvariga som utbildats tidigare.

På grund av coronavirusepidemin ordnade vi alla utbildningar som distansutbildningar, och vi omarbetade innehållet i de miljöansvarigas utbildning så att det lämpade sig bättre för distansutbildning. Också HUS årliga miljöseminarium för hela personalen genomfördes som ett distansseminarium, vilket möjliggjorde ett större deltagarantal än tidigare. Seminariet hade 136 deltagare. Under året ordnades inga exkursioner.

Dessutom höll vi några utbildnings- och informationstillfällen som var lokala eller gick djupare in på ett visst ämne, såsom utbildningar i kemikaliehantering. I dessa utbildningar fick medarbetarna miljöinformation avsedd speciellt för det egna arbetet.

HUS miljöansvarsgrupper ordnade regionalt några utbildnings- och informationstillfällen kring aktuella teman, till exempel plastsortering och utnyttjande av plast som återvinningsmaterial. 

Rådgivning och samarbete

I Mejlans och Jorv fortsatte vi med avfallshanteringens uppföljningsmöten där vi utvecklar fastighetens avfallshantering och löser anknytande problem tillsammans med hela avfallshanteringskedjan. Dessutom deltog avfallshanteringskedjans aktörer i planeringen av lokalerna och processerna för avfallshanteringen i många sjukhusprojekt. 

Utöver ett flertal utbildningar hjälper och handleder HUS Miljöcentral aktivt personalen i olika miljöfrågor, också per telefon, e-post och genom exempelvis Yammer.

År 2021 uppdaterade vi checklistan för miljöfrågor som stöder miljöansvarsgruppernas och de miljöansvarigas arbete för att man i den egna arbetsenheten lätt ska kunna identifiera status för miljöfrågorna, resultaten av framgångsrikt arbete och de viktigaste utvecklingsbehoven. Dessutom uppdaterade vi miljöfrågorna i introduktionsmaterialet för nya medarbetare. Vårt mål är att varje medarbetare ska kunna inse sina möjligheter att påverka det egna arbetets miljöaspekter.

Under det gångna året sammanträdde HUS miljöansvarsgrupper två gånger för att dela sina observationer om miljöarbetets framskridande och de egna prestationerna. 

Behov av mångsidig kommunikation om miljöfrågor

Under våren tog vi med hjälp av en enkät reda på våra medarbetares åsikter om vikten av kommunikation om olika miljöfrågor och om vilka teman de önskar mer information. Mest information önskades om verksamhetens klimatavtryck och arbetet för kolneutralitet, målen i miljöprogrammet och dess framskridande, utbildningarna och evenemangen, de ekologiska produktalternativen och de övriga enheternas miljögärningar. Utöver de elektroniska kommunikationskanalerna ansågs också de miljöansvariga vara viktiga informationskällor då det gäller miljöfrågor. 

Utifrån svaren granskade vi prioriteringarna i vår miljökommunikation. Under det gångna året utvecklade vi nya kommunikationsrutiner för exempelvis delning av genomförda miljöåtgärder mellan olika enheter samt sammanställde olika informationspaket för rutinerna i plaståtervinningen. 

Under året publicerade vi för våra medarbetare nyhetsbrevet Ympäristöposti fyra gånger. Denna innehöll aktualiteter inom miljöfrågor, information om hur HUS klimatarbete framskrider samt exempelvis anvisningar om avfallssortering och kemikaliefrågor. Dessutom deltog vi i den nationella energisparveckan. 

I varje nummer av vår organisationstidning Husari publicerade vi ett miljötips som medarbetarna kan tillämpa i sin arbetsvardag. I Husari presenterades också den miljöansvarigas arbete samt starten på HUS klimatarbete.