Prioritering i miljöprogrammet Åtgärd Genomförande 2021 UPPFÖLJNING
1) Kolneutralt HUS 2030
Kolneutralitet 2030 Kolavtrycket fastställs och beräknas. Beräkningen av kolavtrycket slutförd 12/2021 Slutfört/målen uppnådda
En klimatfärdplan utarbetas. Färdplanen utarbetas för tillfället, färdig 3/2022 Spurt som behövs i fråga om tidtabellen/målen
Klimatåtgärderna främjas i enlighet med planerna i Klimatfärdplanen. Implementeringen och genomförandet av åtgärderna i färdplanen påbörjas 4/2022 Inte påbörjad
Energibesparing och förnybar energi Energisparåtgärderna främjas i enlighet med energieffektivitetsavtalet och verksamhetsplanen. (Indikator: Genomsnittligt energisparmål 1 820 MWh/a. Avtalets övergripande mål 19 507 MWh/a) Energibesparingar cirka 3 000 MWh/a. Den totala kumuleringen cirka 14 200 MWh/a av det övergripande målet 2017–2025. Framskrider enligt plan
Andelen förnybar energi utvidgas i verksamheterna, inkluderar en plan för solcellsenergi, utnyttjande av geotermisk värme, övergång från naturgas till biogas, möjligheter för ersättning av brännolja. (Indikator: Andelen förnybar energi av förbrukad energi utvidgas, Produktionen av egen förnybar energi utökas) Två solcellskraftverk har färdigställts, i och med detta har HUS produktion av solcellsenergi en kapacitet på cirka 200 MWh per år. HUS elenergi är förnybar energi som certifierats med ursprungsgarantier. Andelen förnybar energi av den energi vi förbrukar är cirka 46 %. Framskrider enligt plan
Metoder för att utveckla lokalernas användnings- och omvandlingsflexibilitet med tanke på energibesparing. Lokalbokningssystem har testats vid utvalda objekt Under beredning
Möjligheter för distansarbete utvecklas och distansmottagningar erbjuds. (Indikator: Anvisning om distansarbete färdig) En uppdaterad anvisning om distansarbete har publicerats. Distansmottagningar har utvecklats inom ramen för HUS strategiska projekt. Slutfört/målen uppnådda
Smarta resor För personalen förbättras möjligheterna att cykla, promenera och använda kollektivtrafiken i stället för att ta bilen vid både pendling och under tjänsteresor. (Indikator: Andelen hållbara färdsätt utvidgas, mäts 2024) Antalet cykelparkeringsplatser har utökats inom sjukhusområdena. År 2021 färdigställdes en täckt cykelparkeringsplats med passerkontroll i Pejas, ett cykelskjul i Hyvinge, parkeringsplatser för användning året om samt platser med ramlåsning för sommarsäsongen på Mejlans område samt platser med ramlåsning för sommarsäsongen vid Kirurgiska sjukhuset. Vi deltog i kommunikationskampanjer för främjande av hållbara resor. Framskrider enligt plan
Användningen av alternativa drivmedel (t.ex. el) utvidgas i både den egna upphandlingen av fordon och ordnandet av transporttjänster. (Indikator: Bilpolicyn färdig) Utkastet till bilpolicy har framskridit till kommentaromgången. På Mejlans sjukhusområde har en utredning gjorts om laddningsplatser för elfordon. Spurt som behövs i fråga om tidtabellen/målen
Konsekvenserna av klimatförändringen Man ser till att de centrala konsekvenserna av klimatförändringen (bland annat kraftig nederbörd, stormar, värmeböljor och fuktighet) har beaktats i sjukhusens säkerhets- och räddningsplaner. (Indikator: Säkerhets- och räddningsplanerna har uppdaterats) Fastigheternas säkerhets- och räddningsplaner uppdateras i takt med den fastighetsspecifika uppdateringsrytmen. Under beredning
Uppdatering av anvisningarna i syfte att säkerställa att konsekvenserna av klimatförändringen beaktas i bygg- och reparationsprojekten. (Indikator: Uppdateringarna slutförda) En plan görs för uppdateringen av anvisningarna och uppdateringen skjuts upp till 2022 inte påbörjad
2) Ett resurssmart HUS som stöder cirkulär ekonomi
Minskning och återvinning av avfall Matsvinnet minskas, vilket inkluderar att utvidga Svinnmästarverksamheten (Hävikkimestaritoiminta) och patientens måltidsval, förbättra funktionen av portionsstorleksbeställningarna. (Indikator: Svinnmästarverksamheten pågår, handlingsmodellen för patientens måltidsval färdig 12/2021. Bioavfallsmängden minskas vid vart och ett sjukhus) Matsvinnet har minskats med i genomsnitt 15–20 % och Svinnmästarverksamheten aktiv i stor utsträckning.  Portionsstorlekar kan väljas genom Apotti. HUS totala bioavfallsmängd har minskat med 18 %, men ökat på vissa sjukhus. Dessutom finns det utrymme för förbättring då det gäller enhetligheten av de olika sjukhusens rapportering om avfallsmängder. Framskrider enligt plan
Återvinning av plast och andra nyttoavfallsfraktioner effektiviseras, inkluderar att ordna en fungerande plastinsamling på alla verksamhetsställen och påverka återvinningsmärkningen av plastprodukter. (Indikator: Minskning av blandavfallet 1,13 kg/patientbesök, Större plastinsamlingsvolymer på vart och ett sjukhus) Plastsortering har ökat på en del sjukhus och återvinningsmöjligheterna kartlagts på andra sjukhus. Den totala mängden ökade med 19 %, men på en del sjukhus blev mängden något mindre än året innan. Blandavfallsmängden har ökat något sedan året innan från 1,17 kg/patientbesök till 1,18 kg/patientbesök. Framskrider enligt plan
För återvinningsstationerna förbättras anvisningarna och användarvänligheten (till exempel med hjälp av serviceutformning) samt enhetligheten i avfallshanteringen, inklusive sortimentet av avfallskärl, ordningen i avfallsrummet och avdelningarnas avfallsanvisningar. (Indikator: I mätningen Kundnöjdhet fick avfallshanteringens funktion betyget ”bra”) Beredningen av projektet för att förbättra återvinningsstationernas användarvänlighet har påbörjats. I fråga om avfallshanteringens funktion fick kundnöjdheten betyget ”ganska bra”. Under beredning
Hållbar upphandling I upphandlingen utvidgas tillämpningen av kriterier som främjar produkternas och tjänsternas ekologiska karaktär. (Indikator: Miljökriterier tillämpas i minst 60 % av upphandlingen) Ansvarskriterier tillämpas i 12 % av konkurrensutsättningarna. Spurt som behövs i fråga om tidtabellen/målen
För var och en kategori fastställs upphandlingar som har den största genomslagspotentialen då det gäller att stärka hållbarhetsaspekterna. En marknadsdialog förs i syfte att genomföra miljöförbättringar. (Indikator: planeringen av kategorier pågår) Av upphandlingskategorierna har en genomgång gjorts 5/7 Spurt som behövs i fråga om tidtabellen/målen
Användningen av engångsprodukter och individuella förpackningar minskas. (Indikator: Identifieringsarbetet slutfört) Kartläggningen har gjorts, men genomförandet skjuts upp till 2022 Under beredning
Andelen måltider med större vegetariskt inslag utökas och säsongsprodukter gynnas i upphandlingarna. Ökat utbud av klimatvänliga mötesserveringspaket. Utbudet av måltider med större vegetariskt inslag och säsongsprodukter har utökats i personalrestaurangerna. Framskrider enligt plan
Grönt byggande Anvisningen Ympäristöasioiden huomioon ottaminen HUS-rakennusinvestoinneissa (dvs. beaktande av miljöfrågor i anslutning till HUS byggnadsinvesteringar) uppdateras med hänsyn till miljöministeriets anvisningar om grönt byggande. (Indikator: uppdateringen färdig) Man väntar på att klimatfärdplanen ska bli färdig för att kunna starta uppdateringen. Genomförandet skjuts upp till 2022. inte påbörjad
Möjligheterna för användning av förnybart material i byggprojekt kartläggs. (Indikator: Ett evenemang med presentation av användningsmöjligheterna har förberetts) Det planerade evenemanget skjuts upp till våren 2022 Under beredning
Kemikalier och läkemedel En handlingsmodell för att minska mängden renhållningskemikalier utvecklas. (Indikator: handlingsmodellen har börjat utvecklas) Handlingsmodellen har börjat utvecklas. Slutfört/målen uppnådda
3) Ett HUS som känner till och lär sig miljöansvar
Miljömedvetenheten säkerställs Mångsidigare miljöutbildning (bland annat distansdeltagande) och uppdatering av utbildningsmaterial. Övriga behov av utbildningsreformer och -inriktningar kartläggs. (Indikator: Första fasen av grundkursreformen slutförd) Grundkursen för miljöansvariga har omarbetats och vidareutvecklas utifrån responsen. Slutfört/målen uppnådda
Information och stöd för arbetet Miljöansvarsgruppernas möjligheter att påverka främjas, och deras arbete stöds då det gäller exempelvis att sätta upp mål och identifiera centrala miljöfrågor. Genomfördes tills vidare inte enligt planerna Under beredning
Den checklista för miljöfrågor som är avsedd som ett verktyg för de miljöansvariga och cheferna uppdateras, och användningen av denna stöds. Checklistan har sammanställts Slutfört/målen uppnådda
Det säkerställs att miljöaspekterna ingår i enheternas. allmänna utvecklingsarbete: för miljöfrågor sammanställs en checklista som stöder allt utvecklingsarbete. Tills vidare inte gjorts inte påbörjad
Kommunikation och god praxis Befintlig god praxis delas effektivt i olika forum och används i kommunikationen. Med hjälp av en personalenkät har fungerande kommunikationskanaler och informationsbehov fastställts, och kommunikationen utvecklats utifrån denna. Slutfört/målen uppnådda