Vårt mål är att det sociala ansvaret ska synas hos oss till exempel i form av lika tillgång till vård, främjande av hälsa för olika socioekonomiska grupper och sysselsättning av partiellt arbetsföra.

Vårt ansvarsprogram för åren 2021–2022 innehåller följande konkreta åtgärder för att främja vårt sociala ansvar:

Utveckla kundupplevelsen: Vid vårdenheterna översteg NPS-talet målet

Rekommendationsindexet NPS (Net Promoter Score) mäter genom en fråga kundens rekommendationsvillighet och kundnöjdhet: Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera tjänsten/produkten till en vän eller kollega?

Vårt mål är att NPS-talet ska vara 70 vid våra vårdenheter och 50 vid våra jourenheter och inom psykiatrin (skala -100 till 100).

År 2021 var NPS-talet vid våra vårdenheter 75 för hela året, dvs. resultatet översteg målet trots coronapandemin. Vid jourenheterna och inom psykiatrin var NPS-talet 46, vilket innebär att vi inte riktigt nådde målet.

År 2021 fick vi respons av 427 000 kunder.

Utveckla chefsarbetet och öka kompetensen: Nöjdheten med ledarskapet förbättrades under året

Vårt ambitiösa mål var att minst 90 procent av all personal vid varje enhet ska svara jakande på frågan: “Jag är nöjd med min chefs och arbetsenhets ledarskap” i enkäten Chefspuls 2021. I enkäten bedöms nöjdheten med och uppfattningen om ledarskapet med sex frågor.

Under året genomförde vi Chefspuls-enkäten fyra gånger. I den senaste enkäten var 73 procent av hela personalen nöjd med ledarskapet. I fråga om nöjdheten skedde det under året en mindre förbättring under alla enkätomgångar. För 37 procent av cheferna var deras underordnades nöjdhet med ledarskapet över 90 procent.

Vi förnyade också chefs- och ledarskapsutbildningarna. Dessutom inledde vi beredningen av det strategiska projektet för att säkerställa förutsättningarna för ledarskap och närchefsarbete 2022.

Sysselsätta partiellt arbetsföra personer: Två arbetsprövningar ledde till anställningsförhållande

Vårt mål är en långsiktig verksamhet, där vi initialt sysselsätter partiellt arbetsföra personer eller personer som befinner sig i en svår sysselsättningssituation.

År 2021 kom vi överens med fem partiellt arbetsföra personer om arbetsprövning med anpassade arbetsuppgifter. En arbetsprövning med två personer framskred så att deras anställningsförhållande fortsätter med lönesubvention 2022. En arbetsprövning med tre andra partiellt arbetsföra personer pågick ännu i slutet av året, men om den lyckas erbjuder vi också dem ett lönesubventionerat arbete.

I en workshop för arbetsanpassning, Ratko, utformades dessutom två nya arbetsuppgifter: en receptionist och en avdelningsassistent.