År 2021 var det andra året i rad av coronavirusepidemi, och HUS centrala roll i framkanten av vården fortsatte.

Året färgades av de olika varianterna av coronaviruset, som belastade sjukvården med jämna mellanrum. I synnerhet i slutet av året ökade antalet infektioner rekordartat på grund av den mycket smittsamma omikronvarianten. Tack vare coronavirusvaccinerna minskade emellertid antalet allvarliga sjukdomsfall.

Trots coronavirusepidemin fortsatte vårt grundläggande arbete och under 2021 återhämtade sig efterfrågan på våra tjänster från föregående år. Vi vårdade nästan 670 000 patienter inom den specialiserade sjukvården och samjourerna. Vi tog emot i genomsnitt 1 300 elektiva, dvs. på förhand planerade, remisser per vardag. Antalet patienter som väntade på operation, ingrepp eller dagkirurgi var fortsatt högt. Det kommer att ta länge att komma ikapp den vårdskuld som uppstått under de två coronavirusåren.

Coronavirusepidemin skapade osäkerhet också i ekonomin. HUS fullmäktige fastställde som resultatmål för räkenskapsperioden ett överskott på 15 miljoner euro i stället för det ursprungliga nollresultatet. Detta påverkades av den osäkerhet som orsakades av den vård- och serviceskuld som epidemin orsakade. De invånarspecifika kostnaderna för den specialiserade sjukvården i HUS medlemskommuner uppgick 2021 till i genomsnitt 1 044 euro, vilket var cirka 3,4 procent lägre än året innan.

De gångna två exceptionella åren har varit en utmaning särskilt för personalen. Personalen har tvingats slita hårt, och det kan inte förnekas att epidemin gjort personalen trött. Samtidigt var det bra att notera att personalen utifrån den personalundersökning som gjordes upplevde att den fått stöd och att det skett förbättringar inom de flesta av de områden som frågorna gällde. Satsningen på ledarskap och chefsarbete syntes i resultaten. I vår personalundersökning 2021 blev resultaten för de närmaste chefernas arbete bättre inom nästan alla resultatområden.

Riksdagen godkände i juni 2021 regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt räddningsväsendet. HUS ägs av fyra välfärdsområden i Nyland och Helsingfors stad. I samband med social- och hälsovårdsreformen ombildas HUS: HUS-sammanslutningens struktur, förvaltningsform, styrelsens sammansättning, ägarstyrningens struktur och finansieringsmodell omdefinieras. Beredningen av bildandet av den nya HUS-koncernen inleddes hösten och beredningen kommer att fortsätta intensivt under hela 2022.

Välkommen att läsa mer om året 2021 på HUS!