Totalrenoveringen av Parksjukhuset, dvs. tidigare Barnklinikens södra gavel, slutfördes enligt tidtabellen i juni 2021. I oktober inledde vi som planerat patientverksamheten med fokus på vuxenkirurgi i de nya lokalerna.

I totalrenoveringen av Parksjukhuset byggdes moderna lokaler för vuxenkirurgin. Parksjukhuset har nu 11 operationssalar, poliklinik- och dagsjukhuslokaler samt lokaler som krävs för utskrivning efter operation och uppvakningsrum. Behandlingsrummen utrustades så, att vi inte behöver utföra alla ingrepp i en operationssal. Vårdavdelningen med 50 platser finns på två plan.

Från våra andra fastigheter flyttades plastikkirurgi, bröstkirurgi, venkirurgi, specialiserad sjukvård inom mun- och käksjukdomar samt klinisk fysiologi och radiologi till Parksjukhuset. Enheternas verksamhet inleddes stegvis i takt med att flyttningarna framskred enligt noggranna tidtabeller.

Tillsammans planerade vi en ny typ av verksamhet

Planeringen och påbörjandet av verksamheten vid det nya sjukhuset var ett hårt arbete för specialiteterna och yrkesgrupperna som flyttade till Parksjukhuset. Vid planeringen av sjukhusets verksamhet beaktade vi optimering av patientvården då många tidigare utspridda enheter flyttade till gemensamma lokaler. Med gemensamma enheter kunde vi förändra vården så att den blev enklare och kostnadsmässigt förnuftigare. Samtidigt blev vårdprocessen lättare också för patienterna. 

Vi centraliserade till exempel poliklinikernas decentraliserade verksamhet till en större enhet och samma lokaler, vilket gjorde att vi kunde vårda ett större antal patienter och bättre hålla oss till vårdgarantin. LYHKI-enheten för kirurgi som kräver kort eftervård började samla de olika specialiteternas korttidskirurgiska patienter inom en enhet. Vårdavdelningen blev likaså gemensam för de olika specialiteterna. På grund av personalbristen kunde vi inte ta mer än 32 av vårdavdelningens 50 platser i användning 2021. Vi planerade och öppnade även ett uppvakningsrum för sjukhuset. På grund av personalbristen kunde vi inte inleda den planerade övervakningen av uppvakningsrummet för tung kirurgi 2021.

Vi samarbetade också på många fronter med andra enheter och stödtjänster. Genom ett nära samspel kunde vi inleda sjukhusets verksamhet tidtabellsenligt och informera om detta på många olika sätt.

Ett exceptionellt byggprojekt

Under den drygt två år långa totalrenoveringen ändrades cirka två tredjedelar av Parksjukhuset helt och hållet. Inomhuslokalerna genomgick en fullskalig renovering i syfte att eliminera de tidigare konstaterade, omfattande problemen med inomhusluften. De exceptionellt krävande målen för den färdiga byggnadens inomhusklimat krävde fortlöpande renlighets- och fukthantering under hela den tid som rivningen och byggarbetet pågick.

I det tunga rivningsarbetet återstod endast stomkonstruktionen och den skyddade fasaden av byggnadens södra gavel. I återuppbyggnaden av lokalerna användes utsläppssnålt material, förnyades ventilationen och anpassades sjukhusteknik som uppfyller dagens krav till den gamla byggnaden. 

Totalrenoveringen särpräglades och begränsades av de strikta skyddsföreskrifterna för vårt historiskt värdefulla Parksjukhus. Under hela projektet hade vi ett nära samarbete med stadsmuseet, byggnadstillsynen och andra myndigheter.

Renoveringsprojektet gick under temat ”I platsens anda”. Den tidigare Barnkliniken var en vårdplats för barn och unga i 70 år, och med temat ville vi respektera klinikens historia. Vi bevarade byggnadens särprägel och lokalernas karaktär. Till exempel arkitektoniskt viktiga områden såsom trapphus, glaskonstverk, muminväggmålningarna samt en del av de ursprungliga armaturerna har restaurerats till sin ursprungliga glans. I korridorerna kompletteras helheten dessutom av de stora ytorna med svartvita fotografier om byggnadens historia. I samband med renoveringen restaurerades också parkområdet i hörnet av tomten så att det på ett bättre sätt motsvarar sjukhusets ursprungliga parkmiljö.

 

Parksjukhuset öppnade sina dörrar för patienter 25.10.2021.
I samband med renoveringen bevarade vi lokalernas särprägel genom att restaurera exempelvis muminväggmålningarna samt de gamla trappräckena och -avsatserna.