Under året ändrade vi vår beredskapsnivå enligt epidemifaserna. Nylands regionala samordningsgrupp fortsatte under hela året uppföljningen av epidemisituationen och gav utifrån denna, i syfte att tygla epidemin, rekommendationer för befolkningen samt kommunerna och regionförvaltningsverket i Södra Finland som fattade beslut om de behövliga restriktionerna.

I HUS beredskapsanvisning har systemet för ledning av undantagsförhållanden fastställts. I anvisningen har tre nivåer slagits fast för beredskapen på koncernnivå. I enlighet med beredskapsanvisningarna övergår vi till full beredskap när samhället förbereder sig för att agera vid en allvarlig störning eller i undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen. Både i början och slutet av året var vår beredskapsnivå den högsta möjliga, dvs. vi hade full beredskap. 

Under året ändrade vi HUS beredskapsnivå flera gånger enligt faserna i epidemisituationen: 

  • 23.11.2020 beredskapsnivå 3 full beredskap 
  • 3.5.2021 beredskapsnivå 2 höjd beredskap 
  • 21.6.2021 beredskapsnivå 1 standbyberedskap 
  • 9.11.2021 beredskapsnivå 2 höjd beredskap 
  • 17.12.2021 beredskapsnivå 3 full beredskap 

Enligt verkställande direktörens beslut bars ansvaret för HUS beredskapsledning hela året av chefsöverläkaren som rapporterat beredskapsledningens verksamhet till verkställande direktören. Under året har uppgiften som chefsöverläkare skötts av förutom chefsöverläkare Markku Mäkijärvi också av hans ersättare Jari Petäjä och Veli-Matti Ulander.

Precis som året innan samordnades HUS coronavirusåtgärder fortfarande av pandemisamordningsgruppen och dess arbetsutskott.

Den regionala samordningsgruppen gav rekommendationer enligt epidemisituationen

Under året sammanträdde Nylands regionala samordningsgrupp 50 gånger. Förutom HUS företrädare hade gruppen företrädare för kommunerna i Nyland, Institutet för hälsa och välfärd, regionförvaltningsverket i Södra Finland, NTM-centralen, Traficom och den privata sektorn. Vid mötena granskades den regionala epidemisituationen, den aktuella epidemifasen fastställdes och det gavs behövliga rekommendationer för befolkningen samt rekommendationer gällande restriktionsbesluten för kommunerna och regionförvaltningsverket.

HUS ledning deltog också i den av Helsingfors stad organiserade verksamheten i huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona. 

Mer information om HUS coronaår 2021