Vi har ett intensivt samarbete med Helsingfors universitet. I syfte att understryka denna nära koppling började vi vid ingången av 2021 använda en ny logotyp för HUS och Helsingfors universitets forskning, projekt och utbildningsmaterial.

Vårt samarbete med Helsingfors universitet har en lång historia som går tillbaka till början av 1800-talet. Den kärna som binder samman universitetssjukhuset och universitetet är medicin, men i dag omfattar samarbetet också andra områden. Som exempel kan nämnas det nya magisterprogrammet social- och hälsovårdsforskning och -ledning.

Den gemensamma logotypen betonar innehållet i vårt nära samarbete som är både samhälleligt betydelsefullt och en självklarhet för universitet och HUS personal. 

På ett universitetssjukhus är forskning en del av vården: utifrån vetenskapliga forskningsrön utvärderar och utvecklar vi vården fortlöpande. Universitetet och universitetssjukhuset upprätthåller och förbättrar vårdkvaliteten och effektiviteten med stöd av sin spetskompetens och utvecklingsverksamhet.

Tillsammans utbildar vi framtida topptalanger

Tillsammans med medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet är vi den mest specialiserade och i fråga om utbildningsutbudet största medicinska enheten i Finland.

I samarbete utvecklar vi behandlingen av sjukdomar, producerar information som behövs för bland annat framställning av vacciner och finner lösningar för att främja människornas övergripande välbefinnande. 

Vi berättar närmare om antalet forskningsprojekt och deras innehåll samt om utbildningsverksamhetens omfattning i delen Forskning och undervisning i årsberättelsen.