Social- och hälsovårdsreformen träder i kraft i början av 2023, och vi inledde beredningen av denna genast efter att lagstiftningen godkändes sommaren 2021.

Riksdagen godkände 23.6.2021 regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Denna lagstiftning, som förkortad kallas social- och hälsovårdsreformen, träder i kraft steg för steg 1.7.2021–1.1.2023.

I fortsättningen ägs HUS av fyra välfärdsområden, som ska inrättas i Nyland, och Helsingfors stad. Den ledande tanken är att skapa så enhetliga arbetsmetoder som möjligt i hela landskapet, vilket garanterar likvärdig specialiserad sjukvård för alla invånare i Nyland.

HUS ometableras i social- och hälsovårdsreformen

Social- och hälsovårdsreformen innebär en ometablering av HUS. HUS styrelse utnämnde 27.9.2021 en lagstadgad, temporär HUS-beredningsgrupp som ska bereda etableringen av nya HUS-sammanslutningen. Kanslichef Sami Sarvilinna från Helsingfors stad är ordförande för gruppen. I beredningsgruppen företräds HUS av förvaltningsdirektör Lauri Tanner samt projektdirektör Teppo Heikkilä som expertsekreterare.

Den temporära HUS-beredningsgruppen bereder ett förslag till nytt grundavtal för HUS-sammanslutningen. I detta fastställs HUS-sammanslutningens struktur, förvaltningsformen, styrelsens sammansättning, ägarstyrningens struktur och finansieringsmodellen.

Grundavtalet bildar också en grund för sjukhusets anknytning till universitetet och universitetssamarbetet. Enligt lagen ska beredningsgruppen dessutom bereda bland annat HUS-sammanslutningens förvaltningsstadga. Beredningen av HUS organiseringsavtal, där samarbetet och arbetsfördelningen mellan HUS-sammanslutningen, välfärdsområdena i Nyland och Helsingfors stad fastställs, började i slutet av december.

Organisationen uppdateras för att tjäna reformens mål

För att HUS organisation ska kunna betjäna de nya välfärdsområdena så bra som möjligt beslutade HUS styrelse att det finns skäl att uppdatera organisationen. Utifrån lagen om ordnande av social- och hälsovården satte HUS styrelse 16.8.2021 upp mål för uppdateringen av organisationen:

  • uppnå jämlikhet
  • trygga närservice
  • stöda en god samverkan mellan HUS-sammanslutningen, välfärdsområdena och Helsingfors stad samt medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet
  • implementera de samordnade tjänsterna
  • kostnadseffektiv och effektiv tjänsteproduktion

Vi skapade denna målsättning 1.6.2021 för att stöda resultatområdet Kliniska tjänster på landskapsnivå. Målsättningen stöder omstruktureringen mot en branschspecifik servicemodell.

År 2021 överfördes Akuten, Sjukvård för barn och unga och Psykiatrin till resultatområdet. Hösten 2021 förberedde vi följande fas, då Operationssalar, intensivvård och smärtbehandling, Kvinnosjukdomar och förlossningar, Neurocentrum, Huvud- och halscentrum samt Cancercentrum överförs till resultatområdet. Samtidigt sammanslås Psykiatrin och Neurocentrum till resultatenheten Hjärncentrum. Överföringen trädde i kraft 1.1.2022.

Sjukvårdsområdena läggs ned i början av 2023, och utöver att vi överförde de kliniska resultatenheterna tillsatte vi dessutom arbetsgrupper för att planera organiseringen av HUS regionala tjänster. Arbetsgrupperna inledde sitt arbete i januari 2022.

Vi har hållit personalen uppdaterad om hur beredningen av de administrativa förändringarna framskrider genom informationstillfällen och möten samt via intranätet.