Implementeringen av vår strategi tog rejäl fart 2021 då de strategiska målen konkretiserades i praktiska projekt.

År 2021 var det andra året för implementeringen av vår fyraåriga strategi. Under det första strategiåret 2020 fokuserade vi på våra värderingar och på att alla HUS-anställda ska kunna inse vilken koppling de har var för sig till arbetet. Det viktigaste målet 2021 var att omvandla målen till förnuftiga operativa projekt. Här lyckades vi bra. 

År 2021 implementerade vi strategin genom tre projekthelheter: Digital förändring, projektet Geriatrik och HUS – en forskningspartner i toppklass. Varje projekthelhet bestod av projekt som genomfördes vid våra enheter. Totalt 14 projekt pågick.

”Projekten framskred väl, och trots att man inte på alla ställen uppnådde målen har trenden varit den rätta. Vi har kunnat göra saker som verkligen skapat fördelar inom verksamhetsområdena”, säger utvecklingsdirektör Visa Honkanen.

För att kunna säkerställa ett framgångsrikt genomförande av projekten bildade vi på utvecklingsenheten ett team som ska stödja projekthanteringen och följa upp projektens framskridande. Detta var av avgörande vikt för att projektteamen skulle kunna fokusera på det egentliga arbetet.

Vi kommer att fortsätta arbetet med samma teman 2022, trots att projekten för 2021 avslutades vid årsskiftet. 

Mer information om våra strategiska projekt:

Digital förändring: Digimuutos lähtee käyttäjän tarpeista (på finska)
Projektet Geriatrik: Parempaa hoitoa iäkkäille (på finska)