Våra strategiska mål och mätare samt de utvalda strategiska projekten för 2022 är:

MÅL 2022 MÅLETS REDOGÖRELSE STRATEGISK INDIKATOR PÅ KONCERNNIVÅ VALDA STRATEGISKA PROJEKT 2022
Vi har tillräckligt många kompetenta anställda
 • Möjligheter för gott ledarskap
 • Förbättring av möjligheterna att bedriva forskning på universitetsnivå
 • Utveckling av belöningssystemet och arbetsfördelningen
Förändring i avgångsomsättningen bland personer som avgått inom knappt ett år (exklusive de som avgår med pension)
 • Säkerställande av förutsättningarna för ledningens och de närmaste chefernas arbete (Samförvaltningen, HR)
 • Etablering av verksamheten Apotti expert (AA)/Physician builder (PB) inom tre verksamhetsområden
 • Apotti 2.0 – läkare under specialistutbildning (Internmedicin och rehabilitering)
Vi mäter vårdresultaten och utvecklar vår verksamhet utifrån mottagen respons på ett övergripande sätt
 • Den strategiska indikatorn (15d) för effekten som kunden upplevt analyseras fortlöpande regelbundet i förhållande till de operativa indikatorerna (ekonomi, kundnöjdhet)
100 000 patienter fyller i 15D-indikatorn i Maisa
 • Patientens upplevelse och indikator för funktionsförmågan i bedömningen av vårdkvaliteten (Neurocentrum)
 • Promit fibrilloivat, förbättring av kundupplevelsen med hjälp av vårdvägar för förmaksflimmer och sömnapné (Hjärt- och lungcentrum)
 • Analys av verbal kritisk respons med hjälp av AI (Sjukvård för barn och unga)
 • Genom de digitala vårdvägarna till toppen (Huvud- och halscentrum)
 • Användning av jourundersökningar i bilddiagnostiken (Diagnostikcentrum)
Tillsammans med våra social- och hälsovårdspartner förbättrar vi den totala produktiviteten genom att ha enhetliga processer och vårdkedjor
 • Den totala genomloppstiden inom vården (mellan primärvården och den specialiserade sjukvården), utveckling av effekten och produktiviteten i samarbete med kommunerna/välfärdsområdena
För en tillräckligt representativ grupp som valts tillsammans med kommunerna och de kommande välfärdsområdena har man i fråga om vården utvecklat indikatorer för de totala kostnaderna och genomslagskraften
 • Borgå Mobila Sjukhus LiiSa (Borgå)
 • Regional avdelningsverksamhet (Raseborg)
 • Utveckling av den palliativa konsultationsverksamheten inom HUCS sjukvårdsområde (Cancercentrum)
 • Utveckling av vårdprocessen för patienter med höftfrakturer (Internmedicin och rehabilitering, Muskuloskeletal och plastikkirurgi)
 • Vårdkedja för psykoser (Psykiatri)
 • Kundorienterade dagsjukhustjänster – Serviceutformning för vårdtillträde för patienter som kräver övervakning och uppföljning (Inflammationscentrum)
 • Utvidgning av multiservice (Asvia)
 • Utveckling av expertarbetet inom konkurrensutsättning (Samförvaltningen, Upphandling
Vi producerar smidiga digitala tjänster och fungerande verktyg för både kunderna och personalen
 • Den digitala kommunikationsportalen, Maisa, utnyttjas på ett övergripande sätt
 • Dokumenthanteringen omvandlas i elektronisk form genom hela HUS
Vi behåller digitaliseringsindikatorerna för 2021:

 • Introduktion av Maisa >70 % av patienterna
 • E-besök >20 % av besöken
 • ATEK digitalt språng 2: effektivisering av efteruppföljningen (Operationssalar, intensivvård och smärtbehandling)
 • Utnyttjande av distansförbindelse i hanteringen av samjourens patientströmmar (Akuten)
 • Maisa och patientens förhandsinformation samt tidsbokning för poliklinikerna (Kvinnosjukdomar och förlossningar)
 • Utveckling av digital kundservice via flera kanaler