År 2021 hade vi fem strategiska mål som man arbetade för genom tre projekthelheter.

Utfall för de strategiska målen:

Strategiskt mål Mätare Utfall
Patienter får effektivt vård genom de mobila och digitala vårdvägarna samt distansvårdvägarna Ibruktagande av Maisa drygt 70 % 56 % Uppnåddes inte
Andelen patienter som vårdades genom de digitala vårdvägarna drygt 20 % 17 % Uppnåddes inte
Andelen elektroniska tjänster (eBesök) drygt 15 % 20 % Uppnåddes
Högklassigt ledarskap och kompetenskontinuitet säkerställs Mer än 90 % är nöjda med sin chef och ledningen av arbetsenheten 73 % Uppnåddes inte
Kundupplevelsen mäts och utvecklas utifrån respons inom hela HUS På mottagningarna rekommendationsindexet NPS över 70 % 75 % Uppnåddes
På akuten rekommendationsindexet NPS över 50 % 46 % Uppnåddes inte
Enhetliga och integrerade vårdvägar tillämpas i kundernas vård som tillhandahålls tillsammans med primärvården Projektet Geriatrik framskrider som avtalat Uppnåddes
Förändring i antalet terapipatienter som vårdats genom de integrerade vägarna drygt 20 % 26 % Uppnåddes
Produktivitetsprogrammets utfall och effekter följs upp på ett övergripande sätt. Kostnad per vårdad patient inom hela tjänsteproduktionen, förändring under -1 % 0,8 % Uppnåddes inte

Våra strategiska projektpaket:

  • Digital förändring
  • HUS – En forskningspartner i toppklass
  • Projektet Geriatrik

Digital förändring

I projektet Digital förändring hade vi för avsikt att etablera användningen av de elektroniska patienttjänsterna Maisa och Min vårdväg samt mobilapplikationen Min vårdväg och eKonsultation, förbättra effektiviteten och i anslutning till introduktionerna skapa skalbara modeller.

Åtta resultatenheter samt ett sjukvårdsområde deltog i projekten: Operationssalar, intensivvård och smärtbehandling, Neurocentrum, Psykiatri, Huvud- och halscentrum, Hjärt- och lungcentrum, Muskuloskeletal och plastikkirurgi, Inflammationscentrum, Gastrocentrum samt Hyvinge sjukvårdsområde.

Projektet Geriatrik

Tre resultatenheter deltog i projektet Geriatrik: Akuten, Psykiatri samt Internmedicin och rehabilitering. Det pågick totalt fyra projekt. Vårt mål var att effektivisera integrationen med primärvården samt producera bättre service för äldre patienter med flera sjukdomar.

HUS – En forskningspartner i toppklass

HUS – En forskningspartner i toppklass var ett utvecklingsprojekt för Cancercentrums enhet för klinisk forskning. Syftet med projektet Trialit lentoon var att utvidga enhetens verksamhetsvolym och förbättra verksamhetskvaliteten samt att utveckla enheten till en internationellt ansedd och eftertraktad samarbetspartner som genomför krävande kliniska läkemedelsprövningar.​