Av den nuvarande styrelsen krävs särskilda insatser för personalfrågor samt social- och hälsovårdsreformen.

Under de första månaderna som styrelseordförande har jag blivit positivt överraskad över hur effektivt den specialiserade sjukvården, undervisningen och forskningen bedrivs vid HUS, trots coronaviruspandemin. Från min post i styrelsen har jag fått ett helt annat perspektiv på HUS verksamhet än det jag hade tidigare i egenskap av kommunal beslutsfattare.

Som HUS styrelseordförande blev jag förvånad över att HUS tidigare dök upp i den politiska beslutsprocessen endast när budgeten diskuterades. Andra frågor togs sällan upp, trots att HUS har en betydande ställning inom hälso- och sjukvården i hela landet och i Nyland. HUS är som en hälso- och sjukvårdsmammut som varit förvånansvärt osynlig för de kommunala beslutsfattarna. 

Från styrelsens arbetslista har särskilt tre frågor lyfts fram: personalen, social- och hälsovårdsreformen och ekonomin. Även under de närmaste åren kommer personalfrågorna att vara viktiga, och vi måste säkerställa så goda förutsättningar som möjligt för personalen att utföra sitt arbete för patienternas bästa.

Social- och hälsovårdsreformen genomförs under den nuvarande styrelsens mandatperiod, och i denna förändringssituation ser jag många möjligheter att förbättra strukturerna och förfarandena samt att utvidga samarbetet. Man bör dock se till att de fördelar som HUS volym ger inte förloras i samband med reformen. De olika aktörerna måste ha klara roller. Alla ska känna till vilka uppgifter HUS-sammanslutningen, välfärdsområdena och Helsingfors stad har. Det får inte finnas några motsättningar mellan den specialiserade sjukvården och primärvården.

I ekonomiska frågor har upphandlingen haft en stor roll, men också finansieringen för forskning och undervisning måste säkerställas. Forskning och undervisning har stor betydelse för Finlands konkurrenskraft och vitalitet, och vi måste kunna bidra till att finansieringen för dessa bibehålls.

Jag har haft många politiska uppdrag, men detta styrelseordförandeskap är det som överlägset mest påverkar samhället och är det mest ansvarsfulla. Våra beslut påverkar i hög grad alla medborgares liv. Styrelsearbetet har varit konstruktivt, och vi har kunnat behandla även svåra frågor i god arbetsanda.

HUS nuvarande strategi verkar bra, men det är viktigt att konkretisera alla strategier. Det är fint att patienten och patientvården framhävs i strategin. I och med social- och hälsovårdsreformen krävs också en uppdatering av strategin, men patientfokuseringen kommer inte att ändras. Strategin måste också följa med sin tid och möta de aktuella utmaningarna.

Risto Rautava
HUS styrelseordförande sedan oktober 2021