År 2021 var för HUS och dess personal det andra året i rad som präglades av den globala coronapandemin. Det krävdes fortfarande större flexibilitet än normalt av personalen.

År 2021 bar HUS sitt ansvar inom det område där coronpandemins inverkan syntes mest. Också personalen blev tvungen att visa flexibilitet för andra året i rad. Jag vill tacka alla HUS-anställda för denna flexibilitet, det gemensamma arbetet och engagemanget.

Det går inte att förbise den trötthet som pandemin orsakat. Personalens ork, trivsel i arbetet och arbetshälsa är det allra viktigaste, så att vi också i fortsättningen kan erbjuda den främsta vården för varje patient inom Nyland och Södra Finland samt i fråga om det rikstäckande ansvaret i hela landet. Vi måste ständigt förbättra personalupplevelsen och därigenom utveckla arbetsgivarvarumärket.

I år kommer den globala coronapandemin förhoppningsvis att lugna sig och därmed minska sjukhusbelastningen. Vi befinner oss dock fortfarande i en osäker situation när det gäller pandemin. På grund av coronaviruspandemin har tillgången till vård försvårats och en stor fråga år 2022 är hur vi ska kunna återgå till en normal situation och hur vi ska avveckla vårdköerna. Inom många specialiteter ökar efterfrågan snabbare än utbudet. Ett orosmoment är den dolda vårdskulden. Det är mycket möjligt att en stor skara människor inte har sökt vård även om de borde ha fått vård.

Verkställandet och beredningen av social- och hälsovårdsreformen samt räddningsväsendets reform inleddes 2021 och fortsätter i allt högre tempo 2022. På grund av Nylands särlösning och den stora befolkningen är vi i en annan situation än de övriga områdena i Finland. I reformen förblir HUS det enda sjukvårdsdistriktet, men medlems- och ägarstrukturen kommer att förändras och vi blir HUS-sammanslutningen.

Det är klart att HUS bevaras i reformen och att personalen övergår som gamla arbetstagare till HUS-sammanslutningen som ska grundas. Vår verksamhetsmiljö kommer dock att förändras. HUS har i fortsättningen färre ägare och det är viktigt att vi också i framtiden samarbetar med kommande partner så att vi tillsammans kan förverkliga integrationen av tjänsterna i social- och hälsovårdsreformen. Särlösningen kräver ett tätt samarbete och diskussion mellan HUS, välfärdsområdena och Helsingfors stad. Jag är optimist och tror att vi lyckas, trots att Nylands särlösning kanske är Finlands svåraste helhet i reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet.

Utöver tillgången till vård och social- och hälsovårdsreformen sysselsätts vi av stora fastighetsprojekt såsom Brosjukhuset och Eksjukhuset. Byggandet av dessa framskred 2021 och totalrenoveringen av Parksjukhuset slutfördes. Vi är det största sjukvårdsdistriktet i Finland och tillhandahåller fortlöpande mycket högklassig vård, undervisning och forskning. Detta pionjärskap kräver också att utrymmena och utrustningen förnyas så att de motsvarar behoven.

Bakom mig har jag de första månaderna som verkställande direktör och jag kan med stolthet konstatera hur professionell och kunnig helheten HUS och dess personal är. Hos oss på HUS utförs varje dag ett mycket fint och värdefullt arbete för alla patienters bästa.  Vi måste också i fortsättningen ha en klar vision och fokusområden som vi satsar på. HUS har en fungerande strategi men i och med vårdreformen kräver den antagligen en uppdatering. Värderingarna, missionen och visionen ändras säkert inte men prioriteringarna i strategin behöver ses över och preciseras.

Matti Bergendahl
verkställande direktör