Coronavirusepidemin gav fortfarande upphov till osäkerhet i ekonomin.

Som räkenskapsperiodens resultatmål bekräftade HUS fullmäktige ett överskott på 15 miljoner euro i stället för det ursprungliga nollresultatet. Detta gjordes delvis på grund av osäkerheten som orsakas av pandemisituationen samt den vård- och serviceskuld som situationen fortfarande under de kommande åren ger upphov till. HUS Balansräkning 2019 visade ett underskott utan täckning på 15 miljoner euro som täcktes på detta sätt.

De bindande nettokostnaderna underskred budgeten med 127,1 miljoner euro.

Tjänsteproduktionens verksamhetsvolym underskred budgeten med 3,6 procent, men ökade med 3,7 procent från året innan.

Det totala antalet vårdade patienter, inklusive samjourernas hälsocentralspatienter, var 668 939. Jämfört med föregående år minskade antalet personer med 13 446. Inom den specialiserade sjukvården, inklusive de köpta tjänsterna, vårdade vi totalt 588 067 individer, dvs. 3,9 procent färre än året innan. Minskningen beror huvudsakligen på att kundbesöken i drive in-testningen för coronavirus 2020 registrerades som besök hos den specialiserade sjukvården i statistiken.

Efterfrågan på våra tjänster ökade efter den tillfälliga nedgången året innan, men var fortsatt lägre 2021 än den var 2019.  Det jämförbara antalet, dvs. 334 976, remisser till icke-brådskande vård ökade med 6,2 procent jämfört med föregående år.

De invånarspecifika kostnaderna för den specialiserade sjukvården i HUS medlemskommuner uppgick 2021 till i genomsnitt 1 044 euro, vilket var cirka 3,4 procent lägre än förgående år.

Verksamhetskostnader

Verksamhetskostnaderna på totalt 2 809,7 miljoner euro överskred budgeten med 1 procent, dvs. med 27,5 miljoner euro. Jämfört med 2020 ökade verksamhetskostnaderna med 8,8 procent, dvs. med 227 miljoner euro.

Precis som året innan påverkades utfallet för de olika verksamhetskostnadsslagen av coronavirusepidemin. Budgetöverskridningen var i fråga om personalkostnader 13,3 miljoner euro, inköp av sjukvårdsrelaterade tjänster 33,0 miljoner euro, anlitande av hyrd arbetskraft 4,6 miljoner euro samt forsknings- och vårdförnödenheter 27,8 miljoner euro. Däremot underskred inköpen av tjänster för undersökningskapaciteten budgeten med 29,4 miljoner euro, likaså inköpen av laboratorieförnödenheter med 10,8 miljoner euro.