Verksamhetsvolymen för vår tjänsteproduktion överskred budgeten med 3,6 procent och ökade med 3,7 procent jämfört med året innan.

Öppenvårdens andel av HUS specialiserade sjukvård var något mindre, 45,2 procent, än året innan (2020: 46,1 procent). Öppenvårdsfaktureringens andel av HUS totala fakturering för den egna tjänsteproduktionen, dvs. den specialiserade sjukvården och primärvården, var 46,4 procent. En granskning enligt antal produkter visar att öppenvårdens andel av HUS specialiserade sjukvård 2020 uppgick till 87,9 procent och av hela tjänsteproduktionen till 88,7 procent.

Inom psykiatrin ökade antalet vårddagar med 2,4 procent.

Sjukvårdens tjänsteproduktion BS 2020 BU 2021 BS 2021 Avvikelse-%
BS 2021 /
BU 2021
Förändrings-%
BS 2021 /
BS 2020
Tjänsteproduktion
– Jämförbar volym -3,6 % 3,7 %
– Antal vårddagar inom psykiatrin 1) 158 758 162 528 2,4%
– NordDRG-produkter, st. 710 722 790 859 745 297 -5,8% 4,9%
     DRG-grupper 153 034 171 252 156 459 -8,6% 2,2%
     DRG-O-grupper 158 385 173 880 191 666 10,2% 21,0%
     Endoskopi 28 777 33 270 31 986 -3,9% 11,2%
     Mindre ingrepp 86 648 108 026 71 364 -33,9% -17,6%
     900-gruppen 282 547 303 515 291 619 -3,9% 3,2%
     Kostnadsbaserad period 1 331 916 2 203 140,6% 65,5%
– Besöksprodukter, st., somatik 1 384 605 1 987 582 1 423 576 -28,4% 2,8%
– Besöksprodukter, st., psykiatri 532 133 0 542 952 /0 2,0%
– E-tjänster st. 97 226 121 759 80 492 -33,9% -17,2%
– Hc-akutmottagningsbesök, st. 206 425 257 385 232 219 -9,8% 12,5%
– Fakturerbara fördröjningsdagar, st. 990 4 928 397,8%
– Besöksprodukter, st. 2 818 138 2 901 079 2,9%
     Jourbesök (inkl. DRG-fakturerade) 261 649 265 861 1,6%
     Förstabesök, st. 212 257 240 812 13,5%
– Vårddagsmellanprestationer, st. 762 399 769 848 1,0%
– Operationer, st. 78 532 86 772 10,5%
     Antal dagkirurgiska 29 285 34 473 17,7%
– Antal förlossningar 31.12.2021 15 753 17 263 9,6%
1) Exklusive boendeservicedagar

Coronaviruspandemins konsekvenser för den tillgängliga intensivvårdskapaciteten lindrades och antalet operationer ökade med 10,5 procent jämfört med 2020. Tills vidare har dock inte samma nivå som 2019 uppnåtts. Totalt utfördes 86 772 operationer, av vilka 65 214 var icke-brådskande operationer (en ökning på 16 procent) och 21 523 jouroperationer (en minskning på 4 procent).

År 2020 genomfördes totalt 420 organtransplantationer. Inte heller under det gångna året påverkades antalet av coronavirusepidemin.

De mest betydande produkterna med tanke på fakturering, TOP25, 2021 Genomsnittlig fakturering (mt) Fakturering € Produkt antal
103 Hjärttransplantation 195 244 7 028 798 36
090 Lunginflammation, vuxen, ej komplicerat 4 883 7 197 926 1 474
386N Nyfödd, födelsevikt under 1 000 g 171 284 7 365 231 43
104B Operation av hjärtklaffar, flera eller komplicerat 27 399 7 507 266 274
001B Annan intrakraniell kärlkirurgi 24 638 7 539 349 306
480 Levertransplantation 108 283 7 688 078 71
104D Implantation av hjärtklaff i kateterisering 25 973 7 740 066 298
416N Sepsis, vuxen 6 946 7 834 652 1 128
112B Perkutan ablation för hjärtarytmi i katetrisering 11 256 8 138 076 723
149 Större tunn- och tjocktarmsoperationer, ej komplicerat 10 587 8 257 793 780
014A Specifika kärlsjukdomar i hjärnan, utan intravenös trombolysbehandling, komplicerat 5 271 8 544 231 1 621
415 Operationer vid infektionssjukdomar 12 561 8 566 911 682
478 Övriga kärloperationer, komplicerat 12 256 8 591 725 701
580G Vård av munproblem med anestesi 3 656 8 659 895 2 369
302 Njurtransplantation 40 952 9 377 938 229
127 Hjärtsvikt och chock 3 717 9 742 200 2 621
219 Operationer på fotled, underben eller överarm, vuxen, ej komplicerat 7 797 10 151 312 1 302
148 Större tunn- och tjocktarmsoperationer, komplicerat 17 470 11 617 552 665
209E Primära ledproteser i höft, ej komplicerat 6 489 11 770 774 1 814
209G Primära ledproteser i knä eller fotled 5 700 12 106 195 2 124
371 Kejsarsnitt, ej komplicerat 4 361 12 196 388 2 797
483 Krävande vård eller intensivvård av trakeostomi (strupsnitt) 108 900 13 830 337 127
372 Vaginal förlossning, komplicerat 3 541 17 120 057 4 835
373 Vaginal förlossning, ej komplicerat 2 453 18 429 265 7 513
089 Lunginflammation, vuxen, komplicerat 6 895 19 401 359 2 814