Utbildningsläkarna stöder specialitetens och resultatenhetens specialiseringsutbildning och systematiserar handledningen för läkare under specialistutbildning.

I början av 2021 började en modell med en modell med utbildningsläkare tillämpas vid alla universitetssjukhus i Finland. I modellen utser varje resultatenhet minst en utbildningsläkare som ska svara för enhetens specialiseringsutbildning. Vid alla resultatenheter inom HUCS sjukvårdsområde och Kliniska tjänster på landskapsnivå har minst en utbildningsläkare utsetts. 

Målet är gemensamma rutiner för hela HUS

Utbildningsläkarna träffas varannan månad. Vid nätverksmötena berättar de om sina uppgifter och aktiviteter. Syftet är att hos alla resultatenheter skapa enhetliga rutiner för specialiseringsutbildningen. I hela HUS har utbildningsläkarna exempelvis påbörjat regelbundna utvärderingssamtal med läkare under specialistutbildning. Under samtalen görs en genomgång av huruvida läkaren under specialistutbildning uppnått målen för sin utbildning. 

Både läkare under specialistutbildning och utbildningsläkarna har varit nöjda med den nya modellen. Utbildningsläkarna har börjat få en mycket viktig roll i den praktiska utbildningen vid sjukhusets enheter. En sak som utbildningsläkarna upplevt som problematisk i den nya modellen är tidsbristen i förhållande till arbetsmängden i den nya arbetsbeskrivningen. Helsingfors universitet är vår partner i implementeringen av modellen med utbildningsläkare och tillhandahåller exempelvis pedagogisk påbyggnadsutbildning.

Mer information i Husaris artikel: Kvalitet i specialiseringsutbildningen (på finska)