Våra forskare deltog i allt större utsträckning i omfattande internationella forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som i sin helhet finansierades av EU.

År 2021 beviljades EU:s Horizon 2020-finansiering för så många som sex större projekt där HUS är med. Syftet med dessa är bland annat att förbereda AI och digital teknik för hälso- och sjukvården och generera lösningar för individuell och förebyggande hälso- och sjukvård

AI-Mind – Artificial intelligence for dementia prevention

I AI-Mind-projektet har forskarna för avsikt att bland dem som lider av lindrig kognitiv försämring redan i ett tidigt skede hitta personer som under de närmaste åren löper en betydlig höjd risk att drabbas av en minnessjukdom. I dag identifieras en minnessjukdom ofta först i ett avancerat stadium, och i de nuvarande behandlingsalternativen fokuserar man på att hålla symtomen under kontroll, inte förebygga sjukdomens framskridande. Framskridandet av en minnessjukdom kunde dock bromsas upp betydligt genom bland annat effektiv hantering av riskfaktorer då det gäller hjärt- och kärlsjukdomar, kost och kognitiv rehabilitering.

När en risk för demens identifieras i ett tidigt skede kan sjukdomsuppföljningen och -stödet riktas till dem som har störst nytta av det. De verktyg som utvecklas inom forskningen för att identifiera risken i ett tidigt skede skulle öka kostnadseffektiviteten i behandlingen av minnessjukdomar. Utöver en betydande mänsklig börda är de direkta och indirekta kostnaderna som minnessjukdomarna ger upphov till enorma för samhället, och de blir allt högre till följd av att befolkningen åldras. I dag skiljer sig diagnostiken av minnessjukdomar mycket mellan länder i EU: i forskningen försöker man utveckla en enhetlig vårdkedja, vilket skulle främja likvärdig tillgång till vård för patienterna.

Mer information om AI Mind-projektet 

Tekoäly voi löytää kohonneen dementiariskin jo viikossa – Nopea diagnoosi mullistaisi sairauden ennaltaehkäisyn
(AI kan redan inom en vecka finna en höjd demensrisk – En snabb diagnos skulle innebära en omvälvning av sjukdomsförebyggandet)
(på finska)

AICCELERATE

I projektet AICCELERATE, som består av tre pilotprojekt, har man som mål att producera effektiva och kostnadseffektiva hälso- och sjukvårdstjänster genom att tillämpa avancerad AI-teknik. I projektet utvecklas plattformslösningar för ”smarta sjukhus”, smarta digitala vårdvägar samt möjligheter att optimera sjukhusverksamheten. Efter pilotprojekten har man för avsikt att integrera ett koncept som visat sig vara fungerande i utvecklingen av tjänsterna inom den specialiserade sjukvården. Ett mål för projektet är att effektivisera vårdhelheterna och minska kostnaderna med 20–30 procent. Tack vare de nya lösningarna kan också arbetstiden riktas till dem som behöver den mest. Ett annat mål är att förbättra såväl patientens som hälso- och sjukvårdspersonalens användarupplevelse och förtroende gällande lösningarna som utvecklats. 

Mer information om AICCELERATE-projektet 

BIGPICTURE

Syftet med BIGPICTURE-projektet är att skapa den första europeiska, etiska och i fråga om dataskyddet kompatibla verksamhetsmiljön för patologin genom att utnyttja AI-algoritmer. I projektet byggs en plattform, och i utvecklingen av denna deltar patologer, forskare, AI-utvecklare, patienter och företrädare för industrin. Det datamaterial och de algoritmer som delas på plattformen står till förfogande för forskningen, och avsikten är att upprätthålla dessa också efter att projektet slutförts. I projektet samordnar HUS insamlingen av diagnostiska lung- och luftvägsprover samt verkar som klinisk expert i uppbyggandet av en säker användarmiljö för patologiska bilder.

Mer information om BIGPICTURE-projektet

DECIDER – Improving clinical decisions in cancer

DECIDER är ett forsknings- och innovationsprojekt där målet är att utveckla diagnostiken och behandlingen av äggstockscancer. I projektet utvecklades nya diagnostiska verktyg för en bättre och tidigare identifiering av äggstockscancerpatienter, för vilka dagens behandlingar inte fungerar. Man utnyttjar bland annat genominformation från tumören samt tumörcellernas och vävnadsuppbyggnadens karakteristika genom bland annat AI-baserade bildanalyser. För dessa patienter försöker man dessutom hitta effektiva, individuella behandlingsmetoder utifrån registrerad information om cancertumören. 

Mer information om DECIDER-projektet

INTERVENE

Syftet med projektet är att främja utnyttjandet av genominformation genom att eliminera många utmaningar som den för närvarande medför. I projektet utvecklar man med hjälp av AI alltmer exakta metoder som lämpar sig för riskbedömning och testar deras funktion i ett internationellt biobanksnätverk samt i samarbete mad praktiska aktörer inom hälso- och sjukvården i Finland inom HUS område, i Estland och Italien.

I den del som genomförs i samarbete med HUS kommer man att ge en grupp patienter som drabbats av bröstcancer och deras nära släktingar en möjlighet att få riskinformation som grundar sig på prognosverktygen som utvecklas i projektet.

Projektet samordnas av Helsingfors universitet, och från Finland deltar förutom HUS också Helsingfors Biobank, som är underordnad HUS, Aalto-universitetet samt centret för IT-expertis inom vetenskaper CSC.

Mer information om INTERVENE-projektet

VoICES

I projektet utvecklas tillsammans med många europeiska barnsjukhus och andra partner (bland annat Unicef i Italien) en enkät som lämpar sig för mätning av patientupplevelsen för barn. 

Syftet med projektet är att stärka barnens deltagande i bedömningen och förbättringen av vårdkvaliteten så, att barnens egna åsikter om barnvänlig vård förs fram och beaktas. I projektet utvecklas en patientresponsenkät för barn (Patient-Reported Experience Measures, PREMs) som distribueras i EU:s barnsjukhusnätverk ECHO och föreslås som verktyg för att mäta barnens kundupplevelse inom sjukvården. 

Mer information om VoICES-projektet (på finska)