Polikliniken för långtidssjuka efter covid-19 invigdes i juni 2021. Samtidigt påbörjades också en kohortstudie om långvariga symtom efter coronavirusinfektion.

Polikliniken för vård av patienter som lider av långvarig covid-19 invigdes i somras. Poliklinikens patienter har också fått en kallelse till en kohortstudie där man följer upp sjukdomsprognosen, symtomen samt patientens funktionsförmåga. Vid polikliniken ska också en studie om egenvård påbörjas. I studien indelas undersökningspersonerna slumpmässigt i tre kontrollgrupper.

I den randomiserade kontrollerade studien jämförs två egenvårdsprogram och poliklinikens sedvanliga vård sinsemellan så, att alla grupper får sedvanlig vård, men för två av grupperna genomförs dessutom egenvårdsprogrammet. 

”Långvarig covid-19 betraktas som en multifaktoriell sjukdom som omfattar skador som orsakats av viruset, eventuella autoimmuna reaktioner samt funktionsstörningar i centrala nervsystemet. Syftet med kohortstudien är att få insikter om sjukdomen, prognosen för denna, patienternas arbets- och funktionsförmåga och det naturliga sjukdomsförloppet”, berättar överläkare Helena Liira.

Möjligheter för många typer av forskning

Den vetenskapliga forskningsverksamheten som påbörjades vid samma tidpunkt som polikliniken invigdes skapar en grund för många olika forskningsupplägg och fortsatt forskning. Till det multidisciplinära forskarnätverket hör förutom poliklinikens läkare och psykolog också såväl infektionsläkare som läkare inom andra specialiteter samt virologer från Helsingfors universitet. 

”Vi deltog i ansökningen om EU-finansiering, vilket krävde mycket arbete, men förde också med sig enormt många möjligheter. Om vi beviljas finansiering kan vi undersöka sjukdomsmekanismen, till exempel hjärn-tarmkopplingen, gener, proteiner och lipider. Den extra finansieringen skulle således ge många nya möjligheter.

I studien om långvariga symtom efter coronavirusinfektion betonas vikten av samarbete mellan basforskare, dvs. de som forskar i sjukdomsmekanismen, och kliniska forskare, dvs. forskare som utför praktiskt läkararbete. 

”Den gemensamma finansieringsansökan fördjupade samarbetet och vidgade det egna perspektivet, vilket också varit till hjälp i bemötandet av patienter”, berättar Liira.

För mera information:

Det finns många som lider av efterdyningarna av en coronavirusinfektion – poliklinikens verksamhet inleds stegvis

Smidig start på verksamheten vid polikliniken för långtidssjuka efter covid-19