Under året har vi förbättrat och utvidgat forskningstjänsterna genom att bland annat ordna flera utbildningar och utveckla de e-tjänster som används av forskare samt anknyter till HUS forskningsverksamhet.

Inom forskningstjänsterna förberedde vi oss för de kommande stora förändringarna 2022: omorganiseringen av den etiska kommitténs verksamhet, centraliseringen av forskningstillståndstjänsterna samt överföringen av forskningsskötarna från HUCS-institutet till HUS. 

Utvidgat utbildningsutbud, forskningsrådgivning och nya tjänster

Vi investerade i utvidgning av tjänsterna för forskare genom att bland annat sammanställa anvisningar och ge stöd för rapporteringen som görs i databasen ClinicalTrials.gov, ordna forskarutbildningar med olika teman och ett forum för klinisk forskning. De bandade inspelningarna av all utbildning kan fritt användas av forskarna.

De anvisningar som på HUS webbplats samlats för forskarna har vi utvecklat så, att det är lätt att hitta information. Vi har också lagt till delen ”Vanliga frågor” där det finns lösningar på de vanligaste problemen bland forskarna. Forskare som inte har hittat svar har lärt sig att skicka sina frågor till vår e-postadress tutkimuspalvelut@hus.fi. Vi har deltagit i enheternas veckomöten och informerat om stödtjänsterna för forskningen och vår centraliserade e-postrådgivning. 

På webbplatsen skapade vi också formuläret Tutkijan navigaattori (Forskarens navigatör) som ger vidare hänvisningar i synnerhet för oerfarna forskare i planeringen och starten av ett forskningsprojekt.

Vi konkurrensutsatte både tjänsterna med språkgranskning av vetenskaplig engelska och statistikertjänsterna som står till förfogande för HUS forskare. 

Stora steg framåt i produktionen och användningen av e-tjänster

Vi utvecklade e-tjänsterna som kan användas av forskarna samt de e-tjänster som stöder HUS forskningsverksamhet. Vi ordnade användarutbildning om verktyget BC|RQUEST, som forskaren kan använda för att för sin forskning själv producera genommaterial från uppgifterna i HUS datapool, samt skapade under ledning av IT-förvaltningen en datasäker användarmiljö för behandling av forskningsdata. 

Parallellt med eCRF-hanteringssystemet introducerades RedCAP-programmet för att konstruera och upprätthålla forskningsenkäter och -databaser. Vi utvecklade användningen av PowerBI-programmet för produktion av nyckeltal för forskningen och undervisningen.

Vi ansvarar för den nationella forskningsskötarutbildningen

Vi svarade för att genomföra en ny typ av nationell forskningsskötarutbildning. Alla universitetssjukhus i Finland deltar i utbildningen. Modellen med en utbildning som avläggs på egen tid i webbmiljö har väckt stort intresse i de övriga nordiska länderna. År 2021 avlades forskningsskötarutbildningen av 30 skötare, av vilka 10 var från HUS. 

Närmare information om starten på den nationella forskningsskötarutbildningen (på finska)