År 2021 påverkades vår verksamhet fortfarande i hög grad av coronavirusepidemin. Efterfrågan på våra tjänster återhämtade sig 2021 efter svackan under föregående år, men samma nivå som 2019 har inte uppnåtts.

Under 2021 vårdade vi totalt 668 939 patienter inom den specialiserade sjukvården och på samjourerna. Inom den specialiserade sjukvården producerade vi vård för totalt 588 067 olika patienter som vår egen verksamhet och som inköpstjänster. Antalet patienter inom den specialiserade sjukvården minskade med 3,9 procent jämfört med året innan. 

Totalt använde sammanlagt 545 493 invånare i medlemskommunerna våra tjänster inom den specialiserade sjukvården. Antalet patienter minskade med 25 968 från föregående år. Antalet visade en minskning huvudsakligen till följd av statistikföringen 2020 som inkluderade de drive in-testbesök i början av coronavirusepidemin som registrerades som den specialiserade sjukvårdens besök. Ungefär 32 procent av invånarna i medlemskommunerna använde våra tjänster inom den specialiserade sjukvården under 2021. 

Våra sjukhus har sammanlagt cirka 3 000 vårdplatser. 

Antalet remisser och akutmottagningsbesök ökade

Allokeringen av primärvårdsresurser för bekämpning och hantering av coronavirusepidemin gav fortfarande upphov till flaskhalsar i verksamheten hos parter som ger remisser. 

År 2021 mottog vi cirka 335 000 elektiva, dvs, på förhand planerade remisser. Detta var en ökning med 6,2 procent jämfört med 2020. Vi mottog i genomsnitt 1 324 remisser varje vardag. År 2020 var motsvarande siffra 1 246. 

Antalet akutmottagningsbesök inom den specialiserade sjukvården, 265 861, ökade med 1,6 procent från året innan. År 2021 uppgick antalet akutmottagningsbesök inom den specialiserade sjukvården på våra sjukhus i genomsnitt till 728 per dag. 

Den jämförbara volymen av den sjukvårdsrelaterade tjänsteproduktionen underskred budgeten med 3,6 procent och ökade med 3,7 procent jämfört med föregående år.

Det totala antalet operationer uppgick till 86 772, vilket var 10,5 procent högre än 2020. Antalet elektiva operationer uppgick till 65 214, en ökning på 16 procent. Antalet jouroperationer var 21 523, en minskning på fyra procent. På grund av pandemin var vi tvungna att enligt intensivvårdsbelastningen begränsa de elektiva operationer som kräver kortvarig intensivvård. Vi uppnådde inte samma nivå som 2019.

År 2021 fakturerade vi HUS medlemskommuner för coronaviruspatienternas vårdperioder till ett belopp på 31,6 miljoner euro. Vårdperioderna inkluderade 12 758 avdelningsvårddagar och 3 788 intensivvårdsdagar. De coronavirusrelaterade akutbesöken kostade för medlemskommunerna 2 miljoner euro samt coronavirustestningen och -analyserna totalt 234 miljoner euro.