Det andra coronaepidemiåret färgades av coronavirusvarianter och vaccinationer. I slutet av året nådde antalet infektioner rekordnivåer.

I slutet av 2020 konstaterades de första fallen av coronavirusinfektioner orsakade av alfavarianten som var mer smittsam en vildvarianten. Vid HUS sjukhus ökade antalet patienter inom några veckor, och kulmen nåddes vid påsken. I Finland upptäcktes deltavarianten i mars, men den egentliga effekten av denna framgick i sjukvårdsbelastningen först i slutet av sommaren, och antalet patienter ökade hela hösten.

I början av december konstaterades i Finland den första coronavirusinfektionen som hade orsakats av omikronvarianten. Skillnaden jämfört med föregångarna var att den var mycket smittsam. Inom några veckor ökade antalet infektioner enormt mycket. Testkapaciteten överskreds, och på grund av detta kunde inte längre alla som hade symtom testas. Antalet verkliga infektioner är således betydligt högre än det statistikförda antalet. 

Också antalet sjukhuspatienter ökade i slutet av året, dock inte i samma proportion till antalet infektioner som för de tidigare varianterna. Trots att coronavirusvaccinerna inte kunnat förhindra infektioner orsakade av omikronvarianten har ändå antalet allvarliga infektioner minskat. 

Finlands första poliklinik för långtidssjuka efter covid-19

I början av juni öppnade vi polikliniken för långtidssjuka efter covid-19, där patienter får vård och där medicinsk forskning bedrivs i det internationella universitetssjukhusnätverket.

Poliklinikens verksamhet fick en smidig start under sommaren. Patienterna får en läkarremiss till polikliniken, om det har påvisats att de haft en coronavirusinfektion och har långvariga symtom under minst tre månader. 

I detta avsnitt berättar vi om vår verksamhet under det andra coronaepidemiåret. Coronavirusepidemin tas dessutom upp i texterna i andra avsnitt av årsberättelsen: