Under året har sammanlagt närmare 127 000 coronavirusinfektioner konstaterats hos invånare inom HUS område. Totalt vårdades 2 156 coronapatienter på vård- och intensivvårdsavdelningarna vid våra sjukhus.

Under året konstaterades cirka 127 000 coronavirusinfektioner inom HUS område. Omikronvarianten ledde till att antalet infektioner ökade kraftigt i slutet av året. Källa: THL:s register över smittsamma sjukdomar.

Antalet coronapatienter som samtidigt fick vård var högst i mars och i slutet av året. I mars var andelen intensivvårdspatienter större än den var i slutet av året.

Coronapatienternas åldersfördelning 2021. Av alla patienter var 58 procent över 50 år, och av intensivvårdspatienterna var 71 procent över 50 år.

Av coronapatienterna som fick sjukhusvård var 56 procent män. Av intensivvårdspatienterna var 63 procent män.

År 2021 vårdades sammanlagt 2 156 coronapatienter på HUS. I slutet av året har 96 procent skrivits ut eller förflyttats till fortsatt vård.