HUS personal har ivrigt tagit coronavirusvaccinationerna. HUS och kommunernas gemensamma tidsbokningstjänst Coronavaccinbokning.fi togs i användning genast i början av januari. Vaccinationerna har varit viktiga för att kunna minska risken för en allvarlig coronavirusinfektion.

Under året levererade HUS Apotek närmare 3 miljoner vaccindoser till Nyland och Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Kymmenedalen (Kymsote). Största delen av de levererade vaccinerna var BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin (cirka 2,7 miljoner doser).

Hög vaccinationstäckning bland HUS personal

Coronavirusvaccinationerna inleddes i Finland 27.12.2020 då sex av våra medarbetare blev de första som fick vaccinen i Finland. Samordningen av medarbetarnas vaccinationer har under hela året skötts av en arbetsgrupp som sammanträtt 1–2 gånger per vecka och organiserat vaccinationsverksamheten, planerat kommunikationen om vaccinationerna och behövliga uppdateringar av tidsbokningstjänsten samt följt upp vaccinationernas framskridande.  

År 2021 framskred personalens vaccinationer steg för steg i enlighet med de nationella anvisningarna. Först vaccinerade vi medarbetare som i regel deltar i vården av coronapatienter och hanteringen av misstänkta fall av coronavirusinfektioner samt i coronavirusprovtagningen och provanalyserna. I september, innan förordningen trädde i kraft, började vi ge medarbetarna den tredje vaccinationen så att vaccinpartiet för vilket sista användningsdatum började närma sig kunde utnyttjas. 

I slutet av året hade mer än 95 procent av våra medarbetare tagit den första dosen av coronavirusvaccinet, 90 procent den andra dosen och 47 procent den tredje dosen. 

Vid utgången av året var vaccinationstäckningen bland läkarna högre än 95 procent i fråga om den första och andra dosen samt 68 procent i fråga om den tredje dosen. 

Också av sjukskötarna hade mer än 95 procent tagit den första och andra dosen, och i slutet av året hade redan 54 procent av dem hunnit ta den tredje dosen. 

Den faktiska vaccinationstäckningen kan vara högre, eftersom det finns medarbetare som tagit coronavirusvaccin i kommunerna, och vissa av dem har inte informerat oss om detta. Största delen av medarbetarnas vaccinationer gavs vid HUS Företagshälsovårds vaccinationsställen, men boostervaccinationer gavs också vid enheter där patientarbete utförs samt på resultatenheternas och sjukvårdsområdenas vaccinationsställen.

Ett tidsbokningssystem med självbetjäning stod till förfogande för kunder och yrkesutbildade

Kommunerna ansvarar för genomförandet av det nationella vaccinationsprogrammet. De ansvarar för befolkningens och den egna social- och hälsovårdspersonalens vaccinationer. Vid de veckomöten som ordnas av vår epidemiologiska enhet organiserar man i samarbete med kommunerna i Nyland befolkningens coronavirusvaccinationer och skapar en applikation för bokning av vaccinationstider. Den av HUS producerade självbetjäningsapplikationen var en ytterst viktig gemensam plattform för bokning av vaccinationstider. 

Vid utgången av året hade applikationen använts för bokning av 1 506 358 coronavaccinationstider som självbetjäning, och de yrkesutbildade bokade genom applikationen 1 167 393 coronavaccinationstider för klienter i Nyland. Applikationen uppdaterades varje vecka enligt de föränderliga behoven, anvisningarna, vaccinationsgrupperna och tillgången på vacciner. 

Kampanjer och samarbete

Under vårsäsongen ordnade vi tillsammans med kommunerna i Nyland, de största privata aktörerna inom omsorgssektorn samt Tehy och SuPer informationstillfällen om coronavirusvaccinerna i syfte att höja vaccinationstäckningen bland vårdinrättningarnas medarbetare. 

I juli ordnade vi tillsammans med kommunerna i huvudstadsregionen en kampanj om coronavirusvaccinationerna där målgruppen var unga personer och unga vuxna. Kampanjen genomfördes i form av videofilmer som publicerades på de sociala medierna och i vilka influencers som är kända bland unga personer framträder. Som kanaler använde vi Snapchat, Jodel, Instagram och Facebook. 

I slutet av året ordnade vi tillsammans med kommunerna en kampanj för att värva extra vaccinatörer till kommunernas vaccinationsställen. 

Vi utgången av året ingicks ett avtal om vaccinationssamarbete mellan HUS, kommunerna och många privata producenter av företagshälsovårdstjänster. Detta resulterade i att också privata företagshälsovårdsinstanser får vaccinera de anställda hos sina kundföretag. Vi producerade också anvisningar och undervisningsmaterial om coronavisrusvaccinationerna för yrkesgrupper som har rätt att ge vaccinationer och alla parter som ger vaccinationer inom HUS område.