På grund av svängningarna i coronavirusepidemin blev det svårt att planera verksamheten. Dessutom påverkades vår tjänsteproduktion av problemen med personaltillgången. År 2021 präglades också av datasystemreformerna.

Provtagningen eller analysen av coronavirustesterna stod för cirka 42 procent av HUS Diagnostikcentrums verksamhetsintäkter 2021. 

”På grund av svängningarna i epidemin blev det svårt att planera verksamheten, och det tog också resurser från den övriga verksamheten. Av denna anledning framskred många utvecklingsprojekt långsammare än planerat”, säger Lasse Lehtonen direktör för diagnostik.

Datasystemreformerna innefattade introduktionen av Apotti som inte förlöpte problemfritt och gav upphov till extra arbete samt problem i förmedlingen av avbildningsundersökningar till vissa av våra klienter. Däremot framskred projektet med digital patologi enligt planerna. Utnyttjandet av digitalisering i patologins utlåtandetjänster kommer i fortsättningen att bana väg för allt sakkunnigare specialisttjänster vid de hälso- och sjukvårdsenheter för vilka vi producerar dessa tjänster.

HUS Diagnostikcentrums tjänster 2021 Antal
2021 2020 2021–2020 Föränd­rings-%
Radiologiska undersökningar och ingrepp 1 151 522 1 128 943 22 579 2,0 %
Patologi 384 606 391 963 -7 357 -1,9 %
Provtagning 5 786 736 4 121 020 1 665 716 40,4 %
Undersökningar inom klinisk fysiologi och nuklearmedicinska undersökningar 327 380 310 892 16 488 5,3 %
Undersökningar inom klinisk neurofysiologi 26 551 26 093 458 1,8 %
Genetik 51 076 45 638 5 438 11,9 %
Kemi och hematologi 19 202 307 18 584 071 618 236 3,3 %
Blodprodukter 97 861 105 296 -7 435 -7,1 %
Mikrobiologi 3 832 730 2 339 130 1 493 600 63,9 %
Totalt 30 860 769 27 061 953 3 798 816 14,0 %
Besök inom klinisk genetikt 6 981 7 213 -232 -3,2 %
Antal läkare under specialistutbildning för diagnostiska områden per specialitet 2017 2018 2019 2020 2021
Radiologi 62 65 63 69 74
Patologi 13 14 14 16 14
Klinisk fysiologi och nuklearmedicin 9 9 10 9 10
Genetik och klinisk farmakologi 12 11 11 12 10
Klinisk neurofysiologi 9 9 9 8 10
Klinisk neurofysiologi 8 6 4 6 6
Klinisk mikrobiologi 3 4 3 5 6

Provtagning och analys av coronavirustest

Vårt omfattande nätverk av provtagningsställen för coronavirus bestod av både egna och underleverantörers provtagningsställen i Nyland och Kymmenedalen. Totalt fanns det närmare 50 provtagningsställen, och tidsbokningar gjordes huvudsakligen genom Coronaguiden eller tjänsten Omaolo som självbetjäning.

Utöver testerna vid provtagningsställen för befolkningen genomfördes masstester på arbetsplatser och läroverk. Våra provtagare deltog dessutom i hälsosäkerhets- aktiviteter vid gränsövergångsställena på Helsingfors-Vanda flygplats, i Helsingfors hamnar, Vaalimaa och Nuijamaa. 

I vägledningen om coronavirusprovtagning för inresande användes den digitala tjänsten FINENTRY och det riksomfattande provtagningsnätverk för coronavirusprovtagning av inresande som HUS Diagnostikcentrum konkurrensutsatt. Det omfattade cirka 20 verksamhetsställen.

Vi konkurrensutsatte den hyrda kapaciteten för coronavirusanalys våren 2021 och fick då allt större kapacitet till lägre kostnader. År 2021 upptäcktes nya coronavirusvarianter. I nära samarbete med Helsingfors universitet har vi följt upp förekomsten av dessa genom att sekvensera prover. Urvalsbaserad sekvensering av positiva coronavirusprover har gjorts alltsedan början av pandemin, trots att den ger upphov till mycket extra arbete. Den PCR-metod för identifiering av S-gendeletion som vi hyrde för befolkningstester har visat sig vara bra för identifiering av vissa coronavirusvarianter, till exempel beta och omikron.

Projektet med digital patologi ger smidigare servicekedjor

I projektet med digital patologi omvandlas de traditionella provglasen inom patologi med hjälp av glasskannrar i digital form så att prover kan studeras på en datorskärm i stället för med ett traditionellt mikroskop. 

”Tack vare digitaliseringen av provglas kan prover undersökas snabbare, mer exakta mätningar och definitioner av prover göras samt demonstration av fynden underlättas vid exempelvis klinisk-patologiska möten”, berättar avdelningsöverläkare Taneli Tani vid Hyvinge sjukhus patologiska laboratorium.

Patologernas inbördes konsultationer blir i den digitala världen oberoende av tid och plats, och glasen behöver inte längre transporteras från ett ställe till ett annat. Med digitaliserat provmaterial kan ett klinisk-patologiskt möte sammankallas på en bråkdel av den tid som tidigare behövdes för att samla in provglasen.

Vid HUS Diagnostikcentrum framskrider vi steg för steg mot en total digitalisering av patologin. År 2021 integrerade vi glasskanningen i patientdata- och bildhanterings- systemen. I Hyvinge och Kotka installerade vi dessutom glasskannrar med vilka mer än 100 000 glas per år kan analyseras.

”I Mejlans och Jorv kompletteras skannerkapaciteten 2022 då alla vävnadsglas digitaliseras. Det slutliga målet för projektet är en enhetlig verksamhetsmodell vid alla Diagnostikcentrums patologiska laboratorier”, säger avdelningsöverläkare Tuomas Mirtti vid Mejlans patologiska laboratorium.