År 2021 fick Lojo sjukhus redan det andra WHO-certifikatet för babyvänligt sjukhus. Titta Järvenpää har jobbat som barnmorska vid Lojo sjukhus cirka 20 år och blev intresserad av amning och babyvänlighet redan i början av sin karriär.

Järvenpää har redan i mer än tio år verkat som amningsutbildare. 

”Själv använder jag hellre benämningen babyvänlighetsutbildare. Benämningen understryker att det inte enbart är fråga om att stödja amning, utan om allt familjevänligt vårdarbete”, säger Järvenpää.

Babyvänlighet är permanent vårdpraxis

WHO beviljade Lojo sjukhus det första babyvänlighetscertifikatet 2015 och det andra 2021. Certifikatet är ett bevis på högklassig, evidensbaserad vård och vårdpraxis. 

”Det är inte fråga om enbart ett diplom på väggen, utan om permanent vårdpraxis. Lojo sjukhus är det enda sjukhuset inom HUS område och hela Södra Finland som har ett gällande WHO-certifikat för babyvänlighet. De närmaste finns i Björneborg och Jyväskylä. Jag anser att detta höjer värdet av vårt certifikat ytterligare”, berättar Järvenpää. 

Våren 2021 utbildade Järvenpää personal och höll föreläsningar. Babyvänlighet fördes också fram i ledningsgrupperna och meddelandena. 

”Jag är mycket stolt över att sjukhusets ledning ansåg att utbildningen var viktig, trots coronarestriktionerna och brådskan. Till min glädje märkte jag att också läkare och intressentgrupper aktivt deltog i utbildningar och diskussioner” säger Järvenpää belåtet. 

Babyvänligheten syns överallt, inte bara i amningen. Under en förlossning får föderskan röra sig fritt och tillämpa naturenliga smärtlindringsmetoder. Det är viktigt med hudkontakt och samvård dygnet runt för att stödja interaktionen och anknytningsrelationen i ett tidigt skede. 

”Jag anser att babyvänlighet ska ses som en del av HUS allmänna handlingsmodell som innefattar kundorientering, individualitet och högklassig, evidensbaserad vård. När dessa granskas som en del av kriterierna för WHO:s certifikat för babyvänlighet är det inte svårt att omfatta vårdmodellen. Det är viktigt att alla yrkesgrupper tror och litar på verksamhetsmodellen”, betonar Järvenpää.

Antalet förlossningar ökar

Vid Lojo sjukhus har antalet förlossningar ökat enormt. Babyboomen samt avdelningens populära inlägg på de sociala medierna har lockat alltfler föderskor till Lojo. År 2021 föddes 1 405 bebisar i Lojo. Brådskan syns, och också de allt flera särskilda uppföljningarna har gett upphov till fler utmaningar till följd av att riskfaktorerna som anknyter till graviditeterna har ökat klart under årens lopp. 

År 2021 föddes 1405 bebisar i Lojo.

”Vi försöker alltid vara lyhörda för föderskans önskemål och stödja henne. Utmaningarna orsakas av allt kortare vårdperioder: man vill skriva ut föderskorna redan efter sex timmar. Det finns dock mycket som familjerna ska omfatta inom en så kort tid, och då kan man bara hoppas på att vården fortsätter på ett konsekvent sätt också hos rådgivningen. Samarbetet med rådgivningarna är viktigt. Jag hoppas att vi i fortsättningen kan bli allt bättre på att skapa gemensamma vårdrutiner och utbildningar”, konstaterar Järvenpää.