Inom kvalitetsförbättringen fokuserade vi 2021 på att implementera kvalitets- och patientsäkerhetsplanen samt förvärva JCI-ackreditering, dvs. det internationella kvalitetssystemet som omfattar alla yrkesgrupper.

Vårt mål var att inleda ackrediteringsrevisioner vid de sex första resultatenheterna, men på hösten stod det klart att det inte var möjligt att underteckna det treårsavtal med JCI som krävs före revisionsbesöken, vilket berodde på bland annat den organisationsförändring som social- och hälsovårdsreformen kräver. 

År 2021 kunde vi påbörja arbetet för att förvärva kvalitetssystemet förutom för de sex första resultatenheterna också för alla andra kliniska resultatenheter. På grund av stilleståndet i JCI-arbetet tillsatte vi i november arbetsgruppen Val av kvalitetssystem som leds av kvalitetsöverläkaren. Gruppen ska bedöma vilket kvalitetssystem som enligt dagens kunskaper vore det bästa för HUS.

Målet är att öppna delar av anvisningsbanken för primärvården

I projektet med en anvisningsbank fokuserade vi på att överföra vård- och patientanvisningar till anvisningsbanken.  I samarbete med primärvården undersökte vi möjligheterna att för primärvården ge tillgång till lämpliga HUS-anvisningar i anvisningsbanken. 

Det internationella kvalitetssamarbetet med sjukhuset Mount Sinai i New York fortsatte. Vi utvecklar också kvaliteten genom magnetsjukhusprojektet som fokuserar på vårdarbetets kvalitet, samt genom certifieringar och ackrediteringar som används inom vissa stödtjänster. 

Också patienter kan göra anmälningar om farliga situationer

En väsentlig del i utvecklingen av patientsäkerheten är systemet för anmälan av farlig situation, HaiPro. Systemet ger i dag de bästa möjligheterna för tillgång till information om enheternas verksamhet. Anmälningarna leder varje år till många utvecklingsåtgärder. I maj öppnade vi också för patienten möjligheter att anmäla farliga situationer. 

Digitaliseringsprojekten bidrar till kundorienteringen och standardiseringen som är väsentliga element i förbättringen av kvaliteten. Det nya patientdatasystemet Apotti togs i användning steg för steg, vilket genom rapporteringen och standardiseringen samt uppföljningen av patientsäkerheten påverkade kvalitetsarbetet.

Under observationsrundor hittas nya metoder för kvalitetsförbättring

Kvalitetsförbättringsarbetet omfattar också observationsrundor i enlighet med JCI:s anvisningar. För rundorna har vi också utbildat HUS-observatörer som vid enheterna gör utvärderingsrundor och tillsammans med enhetens medarbetare försöker finna sätt att förbättra kvaliteten. 

I hälso- och sjukvårdslagen förutsätts det att hälsovårdsorganisationen gör upp en plan för kvalitetsledningen och för hur patientsäkerheten tillgodoses. Inom den offentliga hälso- och sjukvården har kvalitets- och patientsäkerhetsplanen (LAAPO) samtidigt fungerat som organisationens egenkontrollplan. Patientsäkerheten är en kvalitetsaspekt, men så viktig att man särskilt velat ta upp den i rubriken, dvs. HUS kvalitets- och patientsäkerhetsplan. 

LAAPO-planen behandlas i LAAPO-ledningsgruppen samt HUS ledningsgrupp innan HUS styrelse godkänner den.