Det andra pandemiåret återspeglades också i våra operationssalars verksamhet. Trots att coronaviruset försvårade situationen uppnådde vi en god nivå i operationsverksamheten.

År 2021 genomförde vi inom HUS totalt 86 772 operationer. Jämfört med året innan ökade antalet ingrepp och var på ungefär samma nivå som det var 2019 före coronavirusepidemin.

”Trots att coronaläget blev en prövning i synnerhet på våren och i slutet av året lyckades vi nästan uppnå det uppsatta målet som svarade mot situationen 2019. Tiden som användes i operationssalarna var endast 2,5 procent kortare och antalet ingrepp 5 procent lägre än motsvarande 2019”, berättar överläkare Anne Vakkuri, linjedirektör för linjen Operationssalar II.

Ny operationsavdelning på Parksjukhuset

I oktober invigde vi en ny operationsenhet när Parksjukhusets anestesi- och operationsavdelning inledde sin verksamhet. Från Kirurgiska sjukhuset flyttades den bröst- och venkirurgiska operationsverksamheten och från Tölö sjukhus den plastikkirurgiska operationsverksamheten till Parksjukhuset. Dessutom flyttades de operationer som genomfördes vid Ortons sjukhus till Parksjukhuset.

Utöver de personalförflyttningar för intensivvården som pandemin krävde försvårades vår verksamhet också på grund av bristen på anestesi- och operationsskötare.

Kvalitetsarbete och Lean-utveckling

I våra operationssalar utfördes arbete för kvalitetsstandarden, och vi förberedde oss för kvalitetssystemackrediteringen. 

Vi gick också närmare in på Lean-utveckling. Vi började ordna styrmöten, dvs. veckomöten, där vi ser över vår operationsverksamhet utifrån aktuella nyckeltal och söker agila lösningar på eventuella problempunkter.

Våra anestesiläkare deltog i ett arbetstidsexperiment där ett jourpass på 18 timmar utjämnas med en ledig dag före passet.

I slutet av året förberedde vi oss för 2022, då vi tar över ledningen av operationssalarnas verksamhet i hela landskapet i syfte att trygga likabehandling av patienter samt kostnadseffektivitet. Operationssalarnas verksamhet är omfattande, och därför indelas den administrativt i tre olika linjer.