Inom HUS område ökade den prehospitala akutsjukvårdens uppdrag betydligt i antal från och med sommaren 2021. I synnerhet antalet fall där den prehospitala akutsjukvården larmas i onödan ökade betydligt.

Antalet uppdrag inom den prehospitala akutsjukvården har stadigt legat på en hög nivå i HUS område sedan sommaren 2020, men den största ökningen skedde efter maj 2021. Mellan juni och december 2021 var ökningen åtta procent jämfört med nivån under samma period 2019. Det innebär cirka 1 000–1 500 fler uppdrag per månad.

Ökningen i antalet uppdrag kunde inte förklaras med coronapatienter som krävde prehospital akutsjukvård eller med förändringar i befolkningens sjukdomsprevalens. 

Onödiga larm belastar den prehospitala akutsjukvården

Antalet onödiga larm var i slutet av året mycket högt och belastade den prehospitala akutsjukvården som också annars var fullt sysselsatt. 

I den kartläggning som gjordes i oktober–december 2021 framgick det att den prehospitala akutsjukvården i 7–8 procent av fallen larmades i onödan. Dessa larm kunde ha fördröjt den inledande vården för en kritiskt sjuk patient.

Vid onödiga larm var det ofta fråga om exempelvis lindriga skador eller feber som klienterna själva kunde ha hanterat, eller högt blodtryck som mätts med hemmätare eller kontrolluppdrag på vårdhem.

Den prehospitala akutsjukvården ger hjälp i livshotande nödsituationer

På grund av den prehospitala akutsjukvårdens utmanande situation påmindes medborgarna genom medierna om när man ska ringa 112 och när man får hjälp på Jourhjälpens servicenummer 116117. 

”Den prehospitala akutsjukvården hjälper befolkningen i situationer där liv eller hälsa hotas. Dessa nödsituationer omfattar exempelvis livlöshet, andningssvårigheter, kraftig bröstsmärta, förlamningssymtom, kramper, förgiftningar, allvarliga skador eller kraftig blödning. Hög feber hör exempelvis inte till livshotande nödsituationer”, påminde den prehospitala akutsjukvårdens överläkare Markku Kuisma medborgarna. 

Sjukvårdsområdenas prehospitala akutsjukvårdsverksamheter sammanslogs

I juni 2021 grundades resultatområdet Kliniska tjänster på landskapsnivå. I och med organisationsförändringen sammanslogs Lojo, Hyvinge och Borgå sjukvårdsområdens prehospitala akutsjukvårdsverksamheter till den prehospitala akutsjukvården inom HUCS sjukvårdsområde. Hela HUS områdets prehospitala akutsjukvård inledde sin verksamhet under ledning av resultatenheten Akuten 1.6.2021. 

Närmare information om organisationsförändringen inom resultatområdet Kliniska tjänster på landskapsnivå.