Under sommaren inträffade många elsparkcykelolyckor där de inblandade behövde akutvård. De som råkade ut för olyckor var oftast berusade unga personer.

Hos HUS samjourer i Malm och Mejlans samt på olycksfallsstationen vid Tölö sjukhus tog vi 2021 hand om cirka 500 patienter som hade skadats i elsparkcykelolyckor.  

De allvarligast skadade vårdades på olycksfallsstationen vid Tölö sjukhus, medan de lindrigare skadorna hanterades vid sjukhusens samjourer.

Ofta en ung, berusad person som råkar ut för olyckor

De som råkade ut för olyckor var i genomsnitt cirka 30-åriga unga som i berusat tillstånd åkte hem från en kvällstillställning med elsparkcykel. För hög hastighet och nedsatt reaktionsförmåga på grund av berusningstillstånd resulterade i en sammanstötning eller vurpa. 

Av skadorna utmärkte sig i synnerhet huvudskador. Minst en tredjedel av de skadade hade någon grad av huvudskada. Vanliga skador var också frakturer i de övre extremiteterna samt skador som uppstod när elsparkcykelföraren vid en vurpa hade försökt ta emot med utsträckt arm.

Flera tiotals elsparkcykelförare skadades allvarligt. Skadorna omfattade intrakraniella blödningar, medelsvåra eller svåra hjärnskador, komplicerade skallfrakturer samt frakturer i stora, bärande ben.

Önskemål om att begränsa körning med elsparkcykel under veckoslutsnätter

Under sommaren uttalade vi oss starkt för en begränsning av elsparkcykelkörningen i synnerhet under veckoslutsnätter. 

Under ledning av kommunikationsminister Timo Harakka beslöt sig elsparkcykelföretagen för begränsningar redan under sommaren. I början av september förbjöds användningen av elsparkcyklar under veckoslutsnätter mellan klockan 00 och 05 i Helsingfors. Avsikten var att förbudet skulle gälla fram till slutet av året.

I september minskade antalet skadade i elsparkcykelolyckor betydligt både på olycksfallsstationen vid Tölö sjukhus och vid HUS samjourer.  

Undersökningar om elsparkcykelolyckor

På initiativ av medicine kandidat Henri Vasara inleddes hösten 2021 en undersökning om elsparkcykelolyckor där undersökningsgruppen gör en genomgång av alla de patienter som ådragit sig skador i elsparkcykelolyckor och som vårdats hos samjourerna i Malm och Mejlans samt på olycksfallsstationen vid Tölö sjukhus 2020 och 2021. 

Avsikten är att undersökningsinformationen ska användas som stöd i beslutsprocessen när Helsingfors stad behandlar begränsningar i uthyrningen av elsparkcyklar. Också Aalto-universitetet och elsparkcykelaktörerna deltar i undersökningssamarbetet. De första undersökningsresultaten torde bli färdiga våren 2022.