Genom förändringsutbildning, kommunikation samt digital utveckling stödde vi mer omfattande användning av digitala patienttjänster och eBesök. Den programvara som producerades för hantering av coronavirusepidemin banade i Nyland väg för enhetliga och effektiva processer i tidsbokningen för coronavirusprovtagning och -vaccinering som självbetjäning samt uppföljningen och spårningen av smittspridningen.

I projektet Digital förändring som genomfördes som ett av HUS strategiska projekt främjade vi introduktionen och utvidgningen av digitala patienttjänster i 13 olika projekt.

  • Av de elektiva öppenvårdsbesöken genomfördes 18,36 procent med hjälp av digitala tjänster. 
  • Maisa hade börjat användas av 54,5 procent av patienterna.
  • Av patienterna fick 17 procent vård genom de digitala vårdvägarna.

Kännedomen om Hälsobyn ökade

Utvecklingen av tjänsten Min vårdväg , de digitala vårdvägarna och mobilapplikationen Min vårdväg fortsatte. 

  • Vi har producerat cirka 200 digitala vårdvägar för olika patientgrupper. 
  • Mobilapplikationen Min vårdväg har börjat användas av 72 procent av de enheter för vilkas patienter vi har producerat digitala vårdvägar. 
  • Den 31 december 2021 var 36 230 aktiva patienter inloggade på de digitala vårdvägarna. 

Vi byggde upp Hälsobyn i nationellt samarbete, även mitt under de exceptionella förhållandena. Hälsobyn blev alltmer känd: Hälsobyns och Psykportens öppna webbplatser hade 2021 totalt 8,4 miljoner användare, 15 miljoner besök och 38,6 miljoner visningar.

I Hälsobyn publicerade vi Kuulokeskus som producerades i samarbete mellan universitetssjukhusens Hörcentraler och som är Hälsobyns 33:e hus.

Tjänsten HälsobynPRO som stöd för den digitala förändringen

Tjänsten HälsobynPRO stärkte sin position som en publikationsplattform för guider och webbkurser avsedda för social- och hälsovårdspersonal. Tjänsten hade närmare 60 000 användare, nästan 800 000 visningar och 220 000 sessioner.  Når målgruppen för HälsobynPRO hade hittat tjänsten bekantade sig användarna med utbudet mer ingående än året innan.

Coachningen i e-kompetens i tjänsten stöder alla social- och hälsovårdsmedarbetare i den digitala förändringen. År 2021 publicerade vi två webbkurser om digital förändring: Organisationens vägledare och Enhetens digitala mentor. De stöder social- och hälsovårdsmedarbetarna, vilkas uppgifter omfattar att arbeta för verksamhetsförändringen som de nya digitala tjänsterna kräver inom den egna enheten.

De distanskonsultationer som den specialiserade sjukvårdens medarbetare tillhandahåller för primärvårdens medarbetare, dvs. eKonsultationer, anlitades till följd av epidemisituationen i allt större utsträckning. 

De digitala tjänsterna effektiva i hanteringen av coronavirusepidemin

Coronaguiden

Genom Coronaguiden har invånarna i Nyland kunnat boka en tid för coronavirusprovtagning på de ställen som drivs av HUS Diagnostikcentrum. Medborgarna får resultatet från coronavirusprovtagningen per SMS.

  • Inom HUS område gjordes 1 891 940 sjävbetjäningsbokningar, av vilka 499 377 gjordes för någon annan. Genom de yrkesutbildades guide gjordes dessutom 304 246 bokningar.
  • I alla kommuner (inkl. HUS) gjordes 2 093 344 bokningar genom självbetjäningen, och av dessa gjordes 521 528 på någon annans vägnar. Genom de yrkesutbildades guide gjordes dessutom 362 628 bokningar.

Coronaguiden producerades av HUS, och med hjälp av denna gjordes en inbesparing på uppskattningsvis 190 000 dagsverken. 

Sommaren 2021 öppnade vi tjänsten MinCoronainfo.fi för utskrift av intyg över testresultat och i slutet av året även insamling av exponeringsuppgifter som självbetjäning.

HAAVI

HAAVI-programvaran för uppföljning och spårning av smittspridningen möjliggjorde gemensamma och effektiva uppföljnings- och spårningsprocesser för enheterna för smittsamma sjukdomar i Nylands kommuner samt HUS epidemiexperter.

Genom HAAVI automatiserades också förmedlingen av uppgifter om personer som fått ett positivt resultat och som blivit exponerade från HUS-området till övriga HAAVI-användare, dvs. sjukvårdsdistrikten Eksote, Kymsote och PPSHP. Dessutom förmedlade fyra privata hälso- och sjukvårdsaktörer automatiskt positiva testresultat genom integrationen till HAAVI-systemet.

Under året behandlades 157 575 positiva provresultat i HAAVI-programvaran. Uppgifter om 291 305 exponerade personer matades in i systemet.

FINENTRY

I samarbete med social- och hälsovårdsministeriet och THL planerade och implementerade vi programvaran FINENTRY, för inresandes coronavirusprovtagning. Programmet togs i användning 7.1.2021 på Helsingfors-Vanda flygplats. 

Då tjänsten togs i bruk samarbetade vi gällande kommunikationen med ministerier, trafikidkare, turistföretag och invandrarorganisationer. Tjänsten FINENTRYPRO öppnades för yrkesutbildade som arbetade vid inresepunkter, och tjänsten FINENTRYexpert som verktyg för de yrkesutbildade. FINENTRY togs i användning inom 19 sjukvårdsdistrikt. 

Webbplatsen FINENTRY.fi besöktes 2021 av 1 363 569 personer, av vilka 612 300 var inresande som genom tjänsten bokade en tid för coronavirusprovtagning.

Coronavaccinbokning

Applikationen Coronavaccinbokning.fi för bokning av tid för coronavaccinationer introducerades 4.1.2021 i samarbete mellan kommunerna i Nyland och HUS. Vid utgången av 2021 hade följande bokningar gjorts genom applikationen för invånarna i Nyland:

  • som självbetjäning 1 506 358 tidsbokningar för coronavaccinationer
  • av yrkesutbildade 1 167 393 tidsbokningar för coronavaccinationer

Applikationen har varje vecka uppdaterats enligt de föränderliga anvisningarna, vaccinationsgrupperna och tillgången på vaccin.