HUS Årsberättelse för vårdarbetet 2021 (PDF)

Vårdarbete med puls – omarbetad yrkesinriktad verksamhetsmodell för vårdarbetet

I den yrkesinriktade verksamhetsmodellen för vårdarbetet gav vi en beskrivning av skötarnas praktiska arbete och samarbete samt deras professionella egenutveckling för att kunna tillhandahålla så god vård som möjligt för våra patienter och deras närstående. 

Vi har uppdaterat den yrkesinriktade verksamhetsmodellen för vårdarbetet så att den är i enlighet med HUS strategi. I denna framfördes vårdpersonalens åsikter om det arbete de utför där genuint engagemang, yrkesskicklighet, självständiga beslut, samarbete och etik lyftes fram som särskilt viktiga faktorer.

Hälsovetenskaplig forskningsevidens för patientens bästa

HUS Center för forskning i vård- och hälsovetenskaper, NRC, stärkte vårdpersonalens forskningskompetens. 

Genom vår verksamhet försöker vi utvidga användningen av forskningsdata i det kliniska vårdarbetet och i den specialiserade sjukvårdens processer. Inom HUS område finns det tills vidare inget universitet som ger undervisning i vårdvetenskap, och därför bedrev vår vårdpersonal forskning för många olika läroverk. Inom NRC samordnar vi vid HUS den vård- och hälsovetenskapliga forskningen som bedrivs av olika universitet och yrkeshögskolor.

Med hjälp av utvecklingsprojekt förbättrades vårdpersonalens arbetshälsa

Hos vissa av våra enheter bildade vi arbetshälsogrupper som begrundade hur de själva kunde utveckla enhetens interna arbetshälsa.

Syftet med utvecklingsprojektet för resultatenheten Sjukvård för barn och unga var att förbättra vårdpersonalens och chefernas arbetshälsa genom att tillhandahålla lättillgängliga stödtjänster, till exempel arbetshandledning och coachning. 

På Kvinnoklinikens förlossningsavdelning tillämpades en övergripande modell för arbetshälsa som teoretisk grund. Med hjälp av denna kan vi identifiera faktorer som påverkar välbefinnandet i arbetet, olika uttryck för detta samt inverkan av modellen.

Den egna yrkesidentiteten, själva arbetet samt möjligheterna att utvecklas i arbetet hör till de viktigaste resursfaktorerna för våra skötare. Dessutom betonas arbetsgemenskapens stöd och god arbetspassplanering.

HUS Årsberättelse för vårdarbetet 2021 (PDF)