För medarbetarna införde vi en motions- och kulturförmån samt betalade olika ersättningar för förändringar i arbetet.

År 2021 införde vi som en ny anställningsförmån en motions- och kulturförmån. Värdet av denna förmån som stöder personalens hälsa var 200 euro per medarbetare. I samband med godkännandet av budgeten för 2022 höjdes värdet av motions- och kulturförmånen från 200 euro till 400 euro per person. 

Ersättningarna anpassades enligt den rådande situationen

Både på våren och i slutet av året blev vi på grund av coronaepidemisituationen tvungna att genomföra olika operativa arrangemang. Vi utbetalade ersättningar för förändringar i arbetet till medarbetare.

Till följd av ökningen i antalet patienter krävdes operativa arrangemang, och som stöd för detta införde vi för en viss tid ett uppgiftsspecifikt tillägg på 250 euro och ett personligt tillägg enligt prövning.  Ett uppgiftsspecifikt tillägg kan betalas till personer, vars uppgift tillfälligt blir mer krävande till följd av personalförflyttningar som orsakas av att antalet patienter ökar. Ett personligt tillägg enligt prövning kan på grundval av flexibilitet utbetalas till personer som enligt ett av arbetsgivaren påvisat behov förflyttats till arbetsuppgifter vid en annan arbetsenhet.

Vi höjde också tillfälligt alarmpenningen i syfte att säkerställa tillgången på arbetskraft. Alarmpenningen är avsedd att tillämpas i situationer där arbetsgivaren kallar en medarbetare till arbete under dennas fritid eller där en medarbetare på arbetsgivarens begäran måste stanna kvar i ett arbetspass efter sitt eget arbetspass. Dessutom höjde vi tillfälligt den ersättning som utbetalas för ett extra arbetspass och fortsatte att utbetala en engångsersättning för uppskjutning av semestern.